Styrk din helsekompetanse

Lær der du er  Tilgjengelige kurs

  Målgruppen for kurset er legevakts sykepleiere, legevaktsleger, sykepleiere i kommunehelsetjenesten, ambulansepersonell, AMK-operatør og sykehusleger.


  Kurs i håndhygiene for helsepersonell.

  Tidsbruk: Ca 20 minutter med test.

  Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk i arbeidshverdagen.

  Kurset er en del av Kompetansetrappa. Kompetansetrappa er et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.

  Målgruppe for nettkurset er alle faggrupper i somatisk rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk.

  Kurset er en del av Kompetansetrappa. Kompetansetrappa er et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.

  Dette kurset gir en god innføring i hjernens anatomi.  Innholdet er delt i:

  • Hjernens anatomi
  • Hjernens blodforsyning
  • Symptomer ved hjerneskade
  Kurset er primært rettet mot helsepersonell i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesen som jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.
  Dette kurset er primært rettet mot helsepersonell som jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Teknikker og prinsipper for håndtering og forflytning er også anvendelig ved behandling av pasienter med andre ervervede hjerneskader.
  Kurset er en del av Helse Nords satsing Kompetansetrappa.
  Et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Kompetansetrappa er et regionalt kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Målgruppen er helsepersonell innen somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Kompetansetrappa består av nettkurs, VK-undervisning, praktisk undervisning og erfaringssamlinger i 8 utvalgte temaer.

  En arena for helsearbeidere i Helse Nord hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø. Nettstedet omfavner utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre, og er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder.

  Isolering

  Målgruppe: Helsepersonell i sykehus som kommer i kontakt med isolerte pasienter.
  Dette kurset er utarbeidet ut i fra nasjonal veileder for isolering. 

  Læringsmål:
  Du skal lære mekanismer for smittespredning som gir grunnlag for valg av de tre isoleringsmåter
  Du skal vite når det foreligger indikasjon for å isolere pasienter.
  Du skal vite hvilke tiltak som kreves for å gjennomføre effektiv isolering av smitteførende pasienter.


  Tidsbruk: ca. 30 minutter med test.

  Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.

  Spillsnakk.no gir anonym og gratis veiledning i hvordan en kan kontrollere problematisk spilling (data- eller pengespill).

  Læringsportal om Komplementær Ytre Regulering (KYR), en behandlingsstrategi som handler om å fremme pasienters autonomi og evne til selvregulering i et empatisk og respektfullt klima. Læringsportalen inngår som en del av opplæringen til ansatte ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon.

  De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har en funksjonsnedsettelse. Misforståelser kan gi opphav til ubehagelige situasjoner for ungdommene i den mest sårbare av livets faser, ungdomstiden.

  På dette nettkurset får du nyttig informasjon om hvordan du kan tilrettelegge for trygg glutenfri mat, og hvorfor dette er viktig for noen mennesker.

   Du få tilsendt kursbevis og oppskriftshefte på epost i etterkant av kurset. 


  Dette kurset vil gi forståelse av hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering, og hvordan vi gjennom tilrettelegging av miljøbetingelser kan bidra til størst mulig mestring.

  Personer med utviklingshemninger har spesielle behov, men ingen mennesker er like. Som støttekontakt må du vite hva du må gjøre når du skal tilrettelegge fritiden for andre.

  Dette kurset gir kunnskap om det å ha en utviklingshemning samt bevissthet om kommunikasjon og samhandling, slik at du kan hjelpe personene til å bruke sine ressurser og oppleve mestring i hverdagen.

  Psykiske tilleggsvansker hos mennesker med utviklingshemning ble tidligere forstått som en del av funksjonshemningen. Nyere studier peker derimot mot at mennesker med utviklingshemning har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen.

  Dette kurset ser på forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende og hvordan du kan tilrettelegge og være i forkant.

  Dette kurset skal gi kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse for de som jobber med personer med utviklingshemning. Du skal kunne vurdere forhold knyttet til mangfold og inkludering i et samfunnsperspektiv, din egen rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan du kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemning. 

  I dette kurset kan du få en bevissthet rundt hvordan du kan forebygge seksuelle overgrep, og hvordan man kan opparbeide seg rutiner og hjelpetiltak.

  I kurset vektlegges det hvordan man kan hjelpe personer med utviklingshemning til en god helse ved å spise sunt og bevege seg mye. Det er fokus på råd til deg som er støtteperson/hjelper for personer med utviklingshemning for å forebygge overvektsproblematikk.

  Kurs i grunnleggende traumeforståelse og behandling av traumepasienter, for ansatte innen psykisk helsevern for voksne. Forskning og erfaring viser at traumer er en svært vanlig årsak til psykiske vansker. Fagfeltet knyttet til traumer er derfor omfattende. Årsakene til psykiske traumer er forskjellige.

  Å arbeide i psykososiale kriseteam. Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene, ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer.

  Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i skolen tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

  Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehagen tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

  Et fagnettverk for medlemmer av psykososiale kriseteam i Nord-Norge, som gir tilgang til faglig påfyll og kompetanse for å kunne hjelpe mennesker i kriser.

  Ressursportal for alle som jobber med psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Portalen har lett tilgjengelig fagstoff sortert på tema og gjør terskelen for kompetanseheving lavere.

  Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  En nettside som samler faglige ressurser om om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet er å tilrettelegge for generell kompetanseheving ved å samle filmede foredrag og faglige innlegg på en tilgjengelig nettside som er åpen for alle.

  Likepersonskurs

  Dette kurset er for medlemmer i Norges Parkinsonforbund som har et ønske om å gjøre en frivillig innsats som likeperson, enten man har parkinson selv eller er pårørende.

  Studieringkurs

  Har du et ønske om å starte opp samtalegrupper? Da kan studieringene være et fint utgangspunkt for dette.  Nettkurset er en introduksjon til Parkinsons sykdom. I kurset lærer du å vurdere vanlige symptomer hos pasienter med Parkinson og hvordan behandlingen virker. Du kan også bruke kursinnholdet som et oppslagsverk i din hverdag som helsefagarbeider.

  Dette er et kurs som belyser ulike sider rundt ernæring og Parkinson. Kurset består av læringsinnhold og en kursprøve som gir kursbevis. Læringsinnholdet er også en nettportal som kan brukes som et oppslagsverk for lett å få svar på det du lurer på. Kurset er rettet mot helsepersonell i klinisk praksis, men kan også brukes av andre.

  Dette kurset vil gi deg kunnskap om tverrfaglig og systematisk tilnærming til dysfunksjoner i bekkenbunnen med fokus på vannlatningsfunksjon, avføringsfunksjon, seksualfunksjon og smerter. Du vil få kunnskap om utredning gjennom anamnese og bruk av scoringsverktøy. Deretter blir undersøkelser innen de ulike fagområder beskrevet. Behandlingskapitlene i kurset gir deg en innføring i konservativ behandling og en oversikt over kirurgiske behandlingsmetoder. 

  Målgruppe
  Kursets målgruppe er fastleger, leger i sykehus, fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell som møter, utreder eller behandler pasienter med bekkenbunnsdysfunksjoner.


  Kompetanseportal for inkontinens og bekkenbunnsykdom.  Faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om inkontinens og bekkenbunnsplager, rettet mot både pasienter, pårørende og helsepersonell. I portalen finner du også en oversikt over hvor i Norge slike lidelser behandles.

  E-læringskurset handler om obsteriske sfinkterskader; hva disse er, hvordan de oppstår og hva en kan gjøre for å forebygge og behandle disse. Kurset er bygd opp av tekst, bilder, film, animasjoner og en avsluttende kunnskapstest.


  Et nettstøtta læringsprogram om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi, for deg som jobber med hverdagsrehabiliteringsteam, på tildelingskontor, i rehabiliteringstjenesten eller er ansatt i hjemmetjeneste. 

  Kompetanseplattform om hvordan jobbe målrettet i forhold til personer med kognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Kunnskapen og resultatene fra prosjektet til Tromsø kommune, dagtilbudet Tromsø dagsenter, formidles gjennom dette nettstedet.

  This is an online course about long-term mechanical ventilation (LTMV) and how to use it. You will meet users of long-term mechanical ventilation and learn how they live good quality lives.

  This course is also available in Norwegian

  Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

  Nettkurset har også læringsinnhold på engelsk.

  Huntingtons sykdom er en alvorlig medisinsk tilstand, hvor personer med diagnosen i økende grad har behov for hjelp til daglige gjøremål. Som helsearbeider er det viktig å ha kunnskap om sykdommen. Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.


  Huntingtons sykdom er en alvorlig medisinsk tilstand, hvor personer med diagnosen i økende grad har behov for hjelp til daglige gjøremål. Som helsearbeider er det viktig å ha kunnskap om sykdommen. Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.


  Huntingtons sykdom er en alvorlig medisinsk tilstand, hvor personer med diagnosen i økende grad har behov for hjelp til daglige gjøremål. Som helsearbeider er det viktig å ha kunnskap om sykdommen. Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.


  Huntingtons sykdom er en alvorlig medisinsk tilstand, hvor personer med diagnosen i økende grad har behov for hjelp til daglige gjøremål. Som helsearbeider er det viktig å ha kunnskap om sykdommen. Dette kurset vil gi deg som fagperson kunnskap om diagnosen og ulike aspekter ved den.


  Kurset gir en grunnleggende kompetanse om medfødt døvblindhet og det som er spesielt ved funksjonshemmingen. Målet er at deltakerne skal utvikle god partnerkompetanse. Med dette menes tilstrekkelig gode evner til å kunne møte en person med medfødt døvblindhet i felles aktiviteter på like vilkår ut fra begges interesse og kompetanse.

  Dette kurset er en del av arbeidet for et mer demensvennlig samfunn.
  Målet er å bidra til at mennesker med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet sitt.

  Kurset vil gi deg en innføring i hva demens er, og hvordan du kan gjøre det enklere for en person med demens å benytte seg av din service.

  Nasjonalforeningen for folkehelsen har etablert tilbudet Aktivitetsvenn for å lære opp aktivitetsvenner. Målet er å bidra til at personer med demens får mer aktivitet og gode opplevelser i hverdagen. Dette kurset gir deg kunnskap om demens og rollen som aktivitetsvenn.
  Matglede gir kunnskap om kosthold relatert til eldre og for personer med demens. Kurset retter seg primært mot personer som allerede er aktivitetsvenner hos Nasjonalforeningen for folkehelsen, men er åpent også for andre.