• Styrk din kompetanse

    Lær der du erTilgjengelige kurs

Introduksjonskurset gir en innføring av faglig innhold og tidsmål i prosedyrer for hjerneslag, akutte brystsmerter og blodforgiftning. Kurset tar også for seg bruk av sjekklister, varsling og kommunikasjon og bruk av nødnett helse som kommunikasjonsplattform.

Målgruppen er helsepersonell som senere skal delta på fysiske kurs i Trygg akuttmedisin i Helse Nord: Leger og sykepleiere på legevakt, sykepleiere i kommunehelsetjenesten, ambulansepersonell, AMK-operatør, sykehusleger og studenter.


Kurs i håndhygiene for helsepersonell.

Tidsbruk: Ca 20 minutter med test.

Målgruppen for nettkurset er ansatte i alle faggrupper i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk i arbeidshverdagen.

Kurset er en del av Kompetansetrappa. Kompetansetrappa er et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.

Målgruppe for nettkurset er alle faggrupper i somatisk rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten. Kurset vil være tilgjengelig til enhver tid, og er laget for også å kunne benyttes som oppslagsverk.

Kurset er en del av Kompetansetrappa. Kompetansetrappa er et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord.

Dette kurset gir en god innføring i hjernens anatomi.  Innholdet er delt i:

  • Hjernens anatomi
  • Hjernens blodforsyning
  • Symptomer ved hjerneskade
Kurset er primært rettet mot helsepersonell i somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesen som jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Kurset egner seg også for kommunehelsetjenesten.
Dette kurset er primært rettet mot helsepersonell som jobber med rehabilitering av pasienter med hjerneslag. Teknikker og prinsipper for håndtering og forflytning er også anvendelig ved behandling av pasienter med andre ervervede hjerneskader.
Kurset er en del av Helse Nords satsing Kompetansetrappa.
Et kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Kompetansetrappa er et regionalt kompetanseprogram for somatisk rehabilitering i Helse Nord. Målgruppen er helsepersonell innen somatisk rehabilitering i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord. Kompetansetrappa består av nettkurs, VK-undervisning, praktisk undervisning og erfaringssamlinger i 8 utvalgte temaer.

En arena for helsearbeidere i Helse Nord hvor vi kan dele, utforme og publisere kunnskap om hva som fremmer eller hemmer gode oppvekstmiljø. Nettstedet omfavner utfordringene knyttet til oppfølging av nyfødte barn og deres foreldre, og er viktig for alle som hjelper barn med familier gjennom sped- og småbarnsalder.

Målgruppe: Helsepersonell i sykehus som kommer i kontakt med isolerte pasienter.
Dette kurset er utarbeidet ut i fra nasjonal veileder for isolering. 

Læringsmål:
Du skal lære mekanismer for smittespredning som gir grunnlag for valg av de tre isoleringsmåter
Du skal vite når det foreligger indikasjon for å isolere pasienter.
Du skal vite hvilke tiltak som kreves for å gjennomføre effektiv isolering av smitteførende pasienter.

Tidsbruk: ca. 30 minutter med test.

Nettsted om eksem, med kortfattet oversikt over utredning, sykdomsforløp og ulike behandlingsstrategier.

Læringsportal om Komplementær Ytre Regulering (KYR), en behandlingsstrategi som handler om å fremme pasienters autonomi og evne til selvregulering i et empatisk og respektfullt klima. Læringsportalen inngår som en del av opplæringen til ansatte ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon.

De vanlige informasjonskildene om pubertet, kjærester og seksualitet er ikke selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har en funksjonsnedsettelse. Misforståelser kan gi opphav til ubehagelige situasjoner for ungdommene i den mest sårbare av livets faser, ungdomstiden.

På dette nettkurset får du nyttig informasjon om hvordan du kan tilrettelegge for trygg glutenfri mat, og hvorfor dette er viktig for noen mennesker.

 Du få tilsendt kursbevis og oppskriftshefte på epost i etterkant av kurset. 


Dette kurset vil gi forståelse av hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering, og hvordan vi gjennom tilrettelegging av miljøbetingelser kan bidra til størst mulig mestring.

Personer med utviklingshemninger har spesielle behov, men ingen mennesker er like. Som støttekontakt må du vite hva du må gjøre når du skal tilrettelegge fritiden for andre.

Dette kurset gir kunnskap om det å ha en utviklingshemning samt bevissthet om kommunikasjon og samhandling, slik at du kan hjelpe personene til å bruke sine ressurser og oppleve mestring i hverdagen.

Psykiske tilleggsvansker hos mennesker med utviklingshemning ble tidligere forstått som en del av funksjonshemningen. Nyere studier peker derimot mot at mennesker med utviklingshemning har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen.

Dette kurset ser på forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende og hvordan du kan tilrettelegge og være i forkant.

Dette kurset skal gi kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse for de som jobber med personer med utviklingshemning. Du skal kunne vurdere forhold knyttet til mangfold og inkludering i et samfunnsperspektiv, din egen rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan du kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemning. 

I dette kurset kan du få en bevissthet rundt hvordan du kan forebygge seksuelle overgrep, og hvordan man kan opparbeide seg rutiner og hjelpetiltak.

I kurset vektlegges det hvordan man kan hjelpe personer med utviklingshemning til en god helse ved å spise sunt og bevege seg mye. Det er fokus på råd til deg som er støtteperson/hjelper for personer med utviklingshemning for å forebygge overvektsproblematikk.

Å arbeide i psykososiale kriseteam. Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene, ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer.

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i skolen tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehagen tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

Hensikten med kurset
Nettkurset gir grunnleggende kunnskap om atypisk parkinsonisme. Kursdeltagerne vil lære om de ulike sykdommene under atypisk parkinsonisme, symptomer og behandlingstiltak. Du som jobber med atypisk parkinsonisme kan også bruke kursinnholdet som et oppslagsverk.

Hvem er kurset for?
Kurset er først og fremst rettet mot helsepersonell og assistenter, men kan anvendes av pårørende og de som har atypisk parkinsonisme.

Hva vil jeg lære?
Du får kunnskap om atypisk parkinsonisme, symptomer og behandlingstiltak.

Gjennomføring
Du kan ta kurset med eller uten kursbevis.

Dette kurset vil gi deg kunnskap om tverrfaglig og systematisk tilnærming til dysfunksjoner i bekkenbunnen med fokus på vannlatningsfunksjon, avføringsfunksjon, seksualfunksjon og smerter. Du vil få kunnskap om utredning gjennom anamnese og bruk av scoringsverktøy. Deretter blir undersøkelser innen de ulike fagområder beskrevet. Behandlingskapitlene i kurset gir deg en innføring i konservativ behandling og en oversikt over kirurgiske behandlingsmetoder. 

Målgruppe
Kursets målgruppe er fastleger, leger i sykehus, fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell som møter, utreder eller behandler pasienter med bekkenbunnsdysfunksjoner.


Kompetanseportal for inkontinens og bekkenbunnsykdom.  Faglig oppdatert og kvalitetssikret informasjon om inkontinens og bekkenbunnsplager, rettet mot både pasienter, pårørende og helsepersonell. I portalen finner du også en oversikt over hvor i Norge slike lidelser behandles.

E-læringskurset handler om obsteriske sfinkterskader; hva disse er, hvordan de oppstår og hva en kan gjøre for å forebygge og behandle disse. Kurset er bygd opp av tekst, bilder, film, animasjoner og en avsluttende kunnskapstest.


This is an online course about long-term mechanical ventilation (LTMV) and how to use it. You will meet users of long-term mechanical ventilation and learn how they live good quality lives.

This course is also available in Norwegian

Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon. Kurset gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV).

Nettkurset har også læringsinnhold på engelsk.