Emneoversikt

 • Banner


  ...

  I Modul 1 får du innsikt i hvordan det er å leve med pustehjelpemidler. Du blir introdusert for Jørgen, Vanja og Øyvind og deres tanker om utvikling av sykdommen og sin situasjon som bruker av pustehjelp.

  ...

  Modul 2 handler blant annet om hvordan ventilasjonsstøtte kan hjelpe pusten og om hvordan maskinene som gir ventilasjonsstøtte virker. Du vil også få innsikt i ulike typer behandling og i hvorfor god hoste er viktig.

  ...

  Mange som bruker pustehjelpemidler har også behov for assistanse til bruken av utstyret og andre hjelpemidler. Modul 3 handler om hvordan sørge for best mulig samarbeid mellom bruker og assistent eller hjelper.


  Kursets innhold

  Dette er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Du får møte brukere med langtids mekanisk ventilasjon og lære om hvordan de lever sine liv med god livskvalitet.

  Kursbevis

  For å få utstedt kursbevis må du gå gjennom alle sidene i de tre modulene samt bestå en avsluttende kurstest.

  Målgruppe

  Målgruppe for kurset er brukere, assistenter, familie og helsepersonell som arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenesten som har liten erfaring med brukere med pustemaskin.

  Faginnhold

  Faginnholdet er inndelt i tre moduler og er bygd opp av tekst, bilder, filmsnutter, animasjoner og lenker. Brukerens erfaringer går som en rød tråd gjennom hele kurset.

  Læringsutbytte

  Etter endt kurs skal deltakerne ha styrket sin kompetanse om:

  • Hvordan leve et godt liv med langtids mekanisk ventilasjon
  • Hvordan ivareta og imøtekomme brukernes behov og ønsker på best mulig måte
  • Hvordan pustemaskinen fungerer og hvilke observasjoner og tiltak en bør gjøre
  • Hvordan skape tillit og trygghet i samhandlingen mellom hjelper og bruker
  • Hvilke tiltak som må iverksettes ved akutte situasjoner

  Litteratur

  Litteratur som er benyttet i kurset er i stor grad hentet fra Nasjonale faglige retningslinjer og Veileder om langtids mekanisk ventilasjon utviklet av Helsedirektoratet. I tillegg er faginnholdet utviklet på bakgrunn av fagfolkenes og brukernes (prosjektgruppas) kunnskaper og erfaringer.

  Samarbeidspartnere

  • Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH), Haukeland universitessjukehus, Helse Bergen
  • Nevromuskulært kompetansesenter (NMK) UNN HF, Tromsø
  • E-helse- og IKT-avdelingen (tidl. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin), UNN HF, Tromsø
  • Brukerrepresentanter fra Foreningen for muskelsyke (FFM)

  Prosjektgruppa

  • Ove Fondenes, senterleder/overlege NKH, Helse Vest RHF
  • Sigurd Aarrestad, overlege, koordinator NKH, Helse Sørøst RHF
  • Brit Hov, spesialfysioterapeut, prosjektmedarbeider NKH, Helse Sørøst RHF
  • Sølvi Margrethe Flaten, spesialsykepleier NKH, Helse Vest RHF
  • Gunvor Mo Norstein, spesialsykepleier NKH, Helse Vest RHF
  • Odd Frode Aasen, prosjektmedarbeider NKH, Helse Midt RHF (deltok 3 mnd)
  • Jørgen Schille, brukerrepresentant FFM, Helse Vest RHF
  • Irene Lund, senterleder NMK, Helse Nord RHF
  • Zoltan Tot, kursutvikler, E-helse- og IKT-avdelingen, Helse Nord RHF
  • Rigmor Furu, sjefsrådgiver e-læring E-helse- og IKT-avdelingen (tidl. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin), Helse Nord RHF
  • Eva Braaten, seniorrådgiver, E-helse- og IKT-avdelingen, Helse Nord RHF
  • Johan S. Steinberg, spesialkonsulent, interaksjonsdesigner, E-helse- og IKT-avdelingen, Helse Nord RHF

  Referansegruppa

  • May-Iren Bendiksen, Helse Nord RHF
  • Bård Forsdahl, Helse Nord RHF
  • Viktor Haugom, Helse Sørøst RHF
  • Sissel Hotvedt, Helse Nord RHF
  • Anne Louise Kleiven, Helse Sørøst RHF
  • Nanna Mjellem, Helse Vest RHF
  • Magnus Qvarfort, Helse Sørøst RHF
  • Monica Linea Vold, Helse Nord RHF
  • Grete Linn Haldorsen, brukerrepresentant Uloba, Helse vest RHF

  Styringsgruppa

  • Ove Fondenes, NKH, Helse Vest RHF
  • Sture Pettersen, E-helse- og IKT-avdelingen, Helse Nord RHF
  • Christoph Wahl, NMK, Helse Nord RHF
  • Laila Bakke, brukerrepresentant FFM, Helse Midt RHF

  Finansiering av kurset

  Kurset ble utviklet gjennom prosjektet "Jeg puster - altså er jeg" - Et prosjekt om opplæring knyttet til behov for langtids mekanisk ventilasjon. Prosjektet ble gjenomført i perioden 2013-2014 og har hatt fem finansiører:

  1. Helsedirektoratet
  2. Helse Nord RHF
  3. Forskningsfondet om nevromuskulære sykdommer, FFM
  4. Erik Allums legat, FFM
  5. Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH), Haukeland universitessjukehus, Helse Bergen

  Revisjon og engelsk versjon er finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (Helse Bergen HF) og Nevromuskulært kompetansesenter (UNN HF).

  logo