Stiftelsen SOR

Dette kurset vil gi forståelse av hvordan autismespekterforstyrrelse påvirker hverdagslig fungering, og hvordan vi gjennom tilrettelegging av miljøbetingelser kan bidra til størst mulig mestring.

Personer med utviklingshemninger har spesielle behov, men ingen mennesker er like. Som støttekontakt må du vite hva du må gjøre når du skal tilrettelegge fritiden for andre.

Dette kurset gir kunnskap om det å ha en utviklingshemning samt bevissthet om kommunikasjon og samhandling, slik at du kan hjelpe personene til å bruke sine ressurser og oppleve mestring i hverdagen.

Psykiske tilleggsvansker hos mennesker med utviklingshemning ble tidligere forstått som en del av funksjonshemningen. Nyere studier peker derimot mot at mennesker med utviklingshemning har høyere risiko for å utvikle alle typer psykiske lidelser, sammenliknet med normalbefolkningen.

Dette kurset ser på forhold som har betydning for om mennesker med utviklingshemning utvikler adferd som blir oppfattet som utfordrende og hvordan du kan tilrettelegge og være i forkant.

Dette kurset skal gi kunnskap om betydningen av inkludering og deltakelse for de som jobber med personer med utviklingshemning. Du skal kunne vurdere forhold knyttet til mangfold og inkludering i et samfunnsperspektiv, din egen rolle i arbeidet for et mangfoldig samfunn og hvordan du kan endre praksis til beste for personer med utviklingshemning. 

I dette kurset kan du få en bevissthet rundt hvordan du kan forebygge seksuelle overgrep, og hvordan man kan opparbeide seg rutiner og hjelpetiltak.

I kurset vektlegges det hvordan man kan hjelpe personer med utviklingshemning til en god helse ved å spise sunt og bevege seg mye. Det er fokus på råd til deg som er støtteperson/hjelper for personer med utviklingshemning for å forebygge overvektsproblematikk.