Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i Nord

Kurs i grunnleggende traumeforståelse og behandling av traumepasienter, for ansatte innen psykisk helsevern for voksne. Forskning og erfaring viser at traumer er en svært vanlig årsak til psykiske vansker. Fagfeltet knyttet til traumer er derfor omfattende. Årsakene til psykiske traumer er forskjellige.

Å arbeide i psykososiale kriseteam. Ved kriser, ulykker eller katastrofer skal de kommunale kriseteamene på kort varsel kunne bistå de berørte og etterlatte. Dette kurset tar for seg organisering og oppgaver for kriseteamene, ulike psykiske reaksjoner som kan oppstå, og hva det innebærer å være hjelper når krisen rammer.

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i skolen tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehagen tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep, og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

Et fagnettverk for medlemmer av psykososiale kriseteam i Nord-Norge, som gir tilgang til faglig påfyll og kompetanse for å kunne hjelpe mennesker i kriser.

Ressursportal for alle som jobber med psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Portalen har lett tilgjengelig fagstoff sortert på tema og gjør terskelen for kompetanseheving lavere.

Lokalt samarbeid mot æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.  En nettside som samler faglige ressurser om om negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Målet er å tilrettelegge for generell kompetanseheving ved å samle filmede foredrag og faglige innlegg på en tilgjengelig nettside som er åpen for alle.