Hva er utviklingshemming

Foto: Hanne Engelstoft

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi en kort innføring i hva utviklingshemming innebærer. Hensikten er også å gi en nyansert forståelse av hva utviklingshemming er, og å vise at det finnes mange variasjoner mellom mennesker med utviklingshemming, slik som det finnes i resten av befolkningen.

Læringsmål

  • Når du har arbeidet med dette kapittel, vil du se at mennesker med utviklingshemming er en sammensatt gruppe som har sine sterke og svake sider, og at det er viktig å gripe fatt i mulighetene i stedet for manglene.
  • Det er også et mål med dette kapittelet at den som arbeider med innholdet, skal bli nysgjerrig på de sterke sidene hos de man arbeider for.

Kapittel 1 er innledningen til kurset, og vil derfor inneholde en del teori som er grunnleggende. Når man skal arbeide i hjemmet til en person med utviklingshemming, tror vi det kan være en god ballast å ha god kjennskap til hva utviklingshemming innebærer.