Psykososiale kriseteam


.

Det psykososiale kriseteamet skal, i samarbeid med det ordinære tjenestetilbudet, bidra til at kommunens ansvar for psykososial oppfølging blir fulgt opp

For å yte forsvarlig psykososial oppfølging må kommunen ta stilling til:

  • Hvordan skal tilbudene organiseres?
  • Hvordan skal tilbudene bemannes?
  • Hvilke hendelser skal utløse psykososial oppfølging?
  • Hvordan skal de ordinære tjenestetilbudene benyttes i krisesituasjoner? 

Veilederen anbefaler kommunene å opprette psykososiale kriseteam for å ivareta denne oppfølgingen. Et psykososialt kriseteam er en tverrfaglig sammensatt gruppe som har ansvar for tidlig innsats ved psykososial oppfølging. Kriseteamene skal også medvirke til at rammede og berørte får tilbud om forsvarlig oppfølging og støtte fra det ordinære tjenesteapparatet i etterkant av kritiske hendelser.