Virkemidler for inkludering og deltakelse

Tenk nytt!

Foto av gutt

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Tenk nytt!

Innovasjon

Tjenestene til personer med utviklingshemming har behov for kontinuerlig utvikling for å nå politiske og faglige målsettinger. Det må utvikles tjenester som fremmer inkludering. I de siste årene har det i stigende grad vært fokus på innovasjon på de fleste samfunnsområder. Dette er en erkjennelse av at vi ikke har nådd målsettingene som er satt, men også som en følge av et fokus på hvordan vi skal møte fremtidige utfordringer. Hvordan skal vi sikre gode tjenester i fremtiden? En offentlig utredning fra 2011 peker nettopp på det å ha fokus på nytenkning i omsorgstjenestene. NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg trekker blant annet frem behovet for teknologisk og organisatorisk innovasjon. Skal man fortsatt sikre gode tjenester i kommunene, nært tjenestebrukerne, vil vi både være avhengig av utvikling i forhold til ny teknologi og organisering av tjenester som bidrar til selvbestemmelse og inkludering.

De følgende filmklippene har fokus på politikken overfor personer med utviklingshemming. I det første klippet ser du eksempel på mulige konsekvenser av en boligpolitikk der man samler sammen folk med ulike utfordringer i samme enheter.

I det andre klippet ser du en debatt om situasjonen for personer med utviklingshemming.

På spørsmål fra debattlederen om hvem som ikke har gjort jobben sin når tjenestetilbudet ikke er godt nok, svarer en av debattantene at det er de ansatte i boligen, og kun dem, som har ansvaret.