Virkemidler for inkludering og deltakelse

Engasjement

Gruppebilde

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Hvorfor skal du som tjenesteyter engasjere deg på samfunnsnivå?

På forrige side så du gjennom gapmodellen at samfunnsforhold har en viktig betydning i den enkeltes liv. Dette er et viktig grunnlag for at du som tjenesteyter også må vurdere miljøbetingelser og samfunnsforhold i arbeidet med dem du jobber for. I det videre skal vi peke på noen andre forhold som også understøtter et samfunnsengasjement hos deg som tjenesteyter. Dette er FN konvensjonen om rettighetene for mennesker med funksjonsnedsettelse, yrkesetikken og din særskilte kunnskap om tjenestene og borgerne.

FN-konvensjonen som utgangspunkt for inkluderingsarbeid FN-konvensjonen om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse slår først og fremst fast at personer med funksjonsnedsettelse har de samme allmenne menneskerettighetene som alle andre. Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i desember 2006.

Norge har signert den, og er i ferd med å legge til rette for ratifisering (se regjeringens forslag til Stortingsvedtak).

De landene som ratifiserer konvensjonen forplikter seg «å treffe alle lovgivningsmessige, administrative og andre tiltak som er nødvendige for å virkeliggjøre de rettigheter som er nedfelt i denne konvensjon». Konvensjonen er et viktig grunnlag for arbeidet for personer med utviklingshemming.

Også denne legger gapmodellen til grunn for sin forståelse av funksjonshemming, og slår slik fast at arbeidet for personer med utviklingshemming ikke utelukkende må forholde seg til individets forutsetninger.

Den reflekterer et skifte i hvordan funksjonshemming forstås, fra å primært være et sosialpolitisk spørsmål om hjelpeordninger til først og fremst være et spørsmål om rettslig likestilling. Konvensjonen legger til grunn at hele samfunnet, og da også du som tjenesteyter, er bevisst og bekjemper forhold som fører til diskriminering og økte barrierer for deltakelse. Artikkel 19 står sentralt i det flere har kalt et oppgjør med skillet mellom «de» og «vi». Den slår fast at mennesker med funksjonsnedsettelse skal ha samme muligheter til å delta i samfunnet som andre. Dette kan også forstås som at du som tjenesteyter har et særskilt ansvar for bistå til at FN konvensjonens innhold blir oppfylt.

Konvensjonspartene erkjenner at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har samme rett som andre til å leve i samfunnet, med de samme valgmuligheter, og skal treffe effektive og hensiktsmessige tiltak for å legge til rette for at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne gjøre full bruk av denne rettighet, og bli fullt inkludert og delta i samfunnet, blant annet ved å sikre:

  1. at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og ikke må bo i en bestemt boform,
  2. at mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til ulike støttetjenester i eget hjem og i særskilte boformer, samt annen samfunnsservice, herunder den personlige bistand som er nødvendig for å kunne bo og være inkludert i samfunnet og for å hindre isolasjon eller segregering,
  3. at samfunnets tjenester og tilbud for befolkningen generelt er tilgjengelig på lik linje for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og tar hensyn til deres behov.