Virkemidler for deltagelse


Foto av jente

Foto: John Garghan

Begrensninger og muligheter

De fysiske rammene kan være både begrensende og fremmende for deltagelse. For eksempel vil tilrettelegging av kjøkkenet kunne være fremmende når det gjelder å lage middag. Mens det å ha en høy dørstokk kan fungere begrensende for en person med fysiske funksjonshemminger. Et talehjelpemiddel, kan fremme deltagelse i sosiale sammenhenger, mens dårlige batteri på det samme hjelpemiddelet vil virke begrensende.

Innenfor enheter konstrueres gjerne en rekke regler og rutiner som kan ha flere hensikter:

  1. skape oversiktlighet og forutsigbarhet for tjenestemottakere,
  2. kvalitetssikre gjennomføring av oppgaver,
  3. skape system for tjenesteyterne.

Noen ganger vil slike regler og rutiner kunne virke mot sin hensikt, og virke hemmende på deltagelse. Regler og rutiner kan også «henge i veggene», om man glemmer å evaluere, fungerer de etter hensikten, bør de endres? Man kan erfare at regler og rutiner består uavhengig av utvikling hos tjenestemottakerne. For å forhindre dette må man spørre seg om reglene og rutinene i enheten er nødvendige, faglig begrunnet, etisk reflekterte, juridisk funderte?