Virkemidler for deltagelse


Arbeid og annen sysselsetting

Det å ha et arbeid gir generelt sett mennesker følelse av tilhørighet og det å bety noe for samfunnet. Lønnet arbeid kan sies å gi opplevelsen av å være inkludert og verdifull. For andre vil det å ha en aktivitet å delta i, være tilstrekkelig. På arbeidsplassen får vi tilgang til fellesskap og vi deltar i samfunnet. Arbeidet gir også struktur på tid og rom.

Ifølge Stortingsmelding 35 (94-95) skal arbeid være det naturlige førstevalget for personer i yrkesaktiv alder. Det finnes ulike syn på hva som er arbeid, og det er noe uklare skillelinjer i forhold til sysselsetting og dagaktiviteter for mennesker med utviklingshemming.

Wadel (2003, s. 23) definerer arbeid som det å utføre en aktivitet som krever en fysisk eller mental innsats som bidrar til å skape, produsere eller omforme noe, utenfor hjemmet og som belønnes med penger. Det er problematisk at en del av de aktiviteter som for eksempel skjer på dagsenter er en blanding av arbeid og fritid, da det gjerne også er lagt opp til fritidsaktivitet i arbeidstiden. I tillegg lønnes det med arbeidsoppmuntringspenger, som utgjør en liten del i forhold til den trygden de mottar. Viktige spørsmål til debatt her er om dette henger dette sammen med normalisering, og om dette er arbeid?

Det er viktig å være oppmerksom på skillelinjene mellom arbeid, sysselsetting og dagaktivitet, og mange vil også si at det er en viktig sak rent prinsipielt. For mange som har sin arbeidsplass på dagsenter oppleves det som et arbeid, mens det for andre oppleves lite meningsfullt. Se nyhetsoppslaget Skvisa ut av arbeidslivet.

Tøssebro viser i sitt kapittel til at sysselsettingen etter reformen har beveget seg i motsatt retning av ambisjonen. Stipendiat Stian Reinertsen ved NAKU har skrevet en tilstandsrapport om arbeids- og aktivitetssituasjonen for mennesker med utviklingshemming, den kan du laste ned her.

Der det ikke finnes aktuelle arbeids- eller sysselsettingstilbud, vil det være en viktig oppgave å jobbe for å få egnet tilbud etablert. Her er et eksempel. Vi kan også se at det er forskjell på liv og lære, det snakkes høyt om inkludering i arbeids- og samfunnsliv, men når det kommer til realitetene så er det ofte annerledes. Denne forskjellen mellom liv og lære, eksemplifiseres her ved en person som er blind, men poenget skulle være relevant for andre mennesker med funksjonshemminger også.

Et poeng som muligens ligger noe på siden, men som i liten grad har vært diskutert er det å bli pensjonert. Hvor lenge skal mennesker med utviklingshemming måtte være i arbeid/sysselsetting, og hvordan legges det til rette for en pensjonisttilværelse?