Omsorgsidelogiske strømninger


Ressurser

Andersen, J., O.P. Askheim, I. Sigstad Begg og I. Guldvik (2006). Brukerstyrt personlig assistanse. Kunnskap og praksis. Gyldendal Akademisk.

Askheim, O.P. (2003). Fra normalisering til empowerment, Gyldendal Akademisk. Finnes også som E-bok

Askheim, O.P. og B. Starrin (red.) (2007). Empowerment i teori og praksis. Gyldendal Akademisk.

Askheim, O.P. (2012). Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller styringsverktøy. Gyldendal Akademisk.

Fjermeros, H. (2009). Åndssvak. Universitetsforlaget.

Goodley, D. (2000). Self-Advocacy in the Lives of People with Learning Difficulties. Open University Press.

Gray, B. og R. Jackson (red. (2002). Advocacy & Learning Disability. Jessica Kingsley Publishers.

Helse- og omsorgsdepartementet (2005). Rundskriv I-15/2005 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) – Utvidelse av målgruppen. Helse- og omsorgsdepartementet.

Hatland, A. Kuhnle, S. og Romøren, T.I. (Red.) (2011). Den norske velferdsstaten. Gyldendal akademisk.

Kristiansen, K. (1994). Normalisering og verdsetjing av social rolle. Kommuneforlaget.

Kristiansen, K., M. Söder og J. Tøssebro (1999). «Social integration in a welfare state. Research from Norway and Sweden» I R.J. Flynn og R.A. Lemay (red.): Quarter-Century of Normalization and Social Valorization: Evolution and Impact. University of Ottawa Press.

Kvist, J. Fritzell, B. Hvinden og O. Kangas (red.). Changing social equality: the Nordic welfare modell in the 21st century Policy Press.

Nirje, B. (2003). Normaliseringsprincipen. Studentlitteratur.

Oliver, M. & Barnes, C. (2012). The new politics of Disablement. Macmillan.

Sandvin, J. (1992). Fra normalisering til sosial integrasjon. I J. Sandvin (red.). Mot Normalt? Omsorgsideologier i forandring. Kommuneforlaget 1992.

Sandvin, J. Söder, M., LIchtwarck, W. og Magnussen, T. (1998). Normaliseringsarbeid og ambivalens. Bofellesskap som omsorgsarena. Oslo: Universitetsforlaget.

Solum, E. (1993). Normalisering. Grunnlag og mål for omsorg. Ad Notam Gyldendal.

Thomas, C. (2007). Sociologies of Disability and Illness. Palgrave Macmillan.

Tøssebro, J. (1992). Institusjonsliv i velferdsstaten. Ad Notam Gyldendal.

Wilks, T. (2012). Advocacy and Social Work Practice. Open University Press.

Wolfensberger, W. (1999). Advanced Isues in Social Role Valorization Theory. Valor Press.

Wolfensberger, W. (1999). A Brief Introduction to Social Role Valorization: A High-Order Concept for Adressing the plight of Societally Devalued People and For Structuring Services. Syracuse University.

En samlet og grundig innføring i Wolfensbergers teori er Wolf Wolfensberger: «Advanced Isues in Social Role Valorization Theory», Valor Press 2012. En mer kortfattet innføring finnes i boka Wolf Wolfensberger: «A Brief Introduction to Social Role Valorization: A High-Order Concept for Adressing the plight of Societally Devalued People and For Structuring Services», Syracuse University 1999. På norsk er VSR presentert i Kristjane Kristiansen: «Normalisering og verdsetjing av social rolle», Kommuneforlaget 1993.

Som utfyllende lesning til empowerment, vises til O.P. Askheim og B. Starrin (red.): Empowerment i teori og praksis. Gyldendal Akademisk 2007. Denne går både inn på det teoretiske grunnlaget for empowerment og gir konkrete eksempler på hvordan empowermenttenkningen har blitt søkt iverksatt for ulike grupper. Videre: O.P. Askheim: Empowerment i helse- og sosialfaglig arbeid. Floskel, styringsverktøy eller styringsverktøy. Gyldendal Akademisk 2012. Denne redegjør for ulike teoretiske tilnærminger til empowerment og peker konkret på utfordringer og dilemmaer tilnærmingen kan innebære for ansatte innenfor det helse- og sosialfaglige feltet.