Inkludering i en ulvetid


Foto av mann

Fra statlig reform til kommunal hverdag – andre områder

Når det gjelder andre områder, var ambisjonen fra reformårene at forbedringer skulle komme etter hvert. Det har ikke skjedd. Nedenfor oppsummerer jeg noen viktige punkt:

Sysselsettingen

ser ut til å bevege seg motsatt av ambisjoner om normalisering.

  • Andelen uten dagaktivitet øker
  • Andelen med tilrettelagt arbeid synker
  • I kommunale dagsenter skjer en forskyvning fra produksjon til aktivisering
Personer flyttet ut av institusjon Alle med hjemmetjenester
1989 1994 2001 2001 2010
Arbeid/tiltak*
7 7 4 4 6**
Varit tilrettelagt arbeid
15 23 31 30 13
Dagsenter - produksjon
27 31 21 24 17
Dagsenter - blandet
- - 7 8 11
Dagsenter - aktivisering
24 25 28 23 32
Utdanning
25 7 2 2 3
Ingen
3 5 8 10 16

* Omfatter bl.a. tiltak som arbeid med bistand, praksisplass, lønnstilskudd
** Avviker fra kilden fordi personer med inkonsistente svar er utelatt Tabell: Type dagaktivitet fra 1989 til 2010. Prosenter. Kilde: Söderström & Tøssebro, 2011

Sosiale nettverk

skjer det mindre med. Det er noe økning i familiekontakt fordi færre bor langt unna familien. Andre indikatorer peker i litt ulike retninger, og personalet rapporterer om mindre isolasjon. Bildet er fortsatt at ensomhet er utbredt, men ikke mer enn i institusjon, heller omvendt. Ideen om at avviklingen av institusjoner førte til mer ensomhet savner rot i virkeligheten.

Fritida

var reformens taper, men der ser det ut til å ha skjedd en positiv utvikling.

  • En liten økning i aktivitetsnivå
  • En liten økning i deltakelse på aktiviteter for alle
Selvbestemmelsen

synes å være redusert, men den viktigste endringen er kanskje at begrunnelsene personalet bruker for lite selvbestemmelse, nå ligner mer de som ble brukt i institusjon:

  • Det er stabilt få som bestemmer over forhold som hvor en bor og med hvem
  • Andelen som bestemte en del i hverdagen økte utover på 1990-tallet, for så å falle tilbake til nivået rett etter reformen i 2010
  • Flere ansatte viser til turnus, tid og rutiner når de forklarer hvorfor en person har lite selvbestemmelse