Rutiner i skolen for melding til barnevernstjenesten


Kanban, Arbeid, Arbeidsprosessen, Organisere, Business


Vi skal her se nærmere på rutiner og saksgang fra at en mistanke vekkes hos en ansatt til melding eventuelt sendes til barnevernet.
Husk: prinsippet er at du ikke skal stå alene med din bekymring!

 1. Når en mistanke vekkes med bakgrunn i fysiske tegn eller noe barnet gjør eller sier: Ikke bli alene med din mistanke. Drøft din bekymring med kolleger/leder.
  • Skriv ned situasjonen og/eller annet som vekker bekymring. Bruk gjerne eget registreringsskjema. Skriv så konkret som mulig, unngå følelsesmessige uttrykk og adjektiv. Forsøk å skille mellom beskrivelse av situasjonen og egne vurderinger. Det som er skrevet ned kan komme til nytte senere, for eksempel i kontakt med barnevernet eller politi
 2. I samråd med leder avgjøres sakens videre gang (Husk at du har et selvstendig ansvar for å melde dersom du fortsatt er bekymret etter drøftelse)
  • Man kan komme frem til at:
   • det ikke er grunn til å være bekymret, og melding sendes ikke
   • man må undersøke litt nærmere og kanskje gjennomføre samtale med barnet for å få barnet til å fortelle mer
   • man skal drøfte saken anonymt (barnets identitet anonymiseres) med barnevernet før en eventuell melding sendes
   • det er grunn til å tro at barnet utsettes for mishandling eller andre former for alvorlig omsorgssvikt, og saken meldes direkte til barnevernet. Drøft med barnvernet om foreldrene skal informeres om meldingen eller ikke. På grunn av barnets sikkerhet eller etterforskningshensyn kan det noen ganger være viktig at foreldre ikke får beskjed om at det blir sendt melding til barnevernet.
  • Fysiske tegn og symptomer som skaper bekymring og mistanke kan være uttrykk for vold eller seksuelle overgrep, men kan også ha utspring i andre årsaker. Det kan derfor være lurt å drøfte saken anonymt med helsepersonell som foreksempel helsesykepleier eller lege (barnets identitet anonymiseres).
  • Dersom et seksuelt overgrep har skjedd innen de siste 72 timene, er det viktig å sikre biologiske spor. Ta kontakt med lege eller politi umiddelbart. Barnet må ikke dusje eller vaske seg. Klær oppbevares tørt og hver for seg. IKKE pakk klær inn i plastposer.
  • Dersom barnet trenger legeundersøkelse, kan man også drøfte saken anonymt med barnevern eller politi. Det er kun politi og barnevern som kan ta med barn til lege/sykehus uten foreldres samtykke. Dersom legeundersøkelse uten foreldres samtykke ikke er aktuelt, men barnet alikevel trenger en helseundersøkelse, må foreldrene kontaktes slik at de kan følge barnet til lege/sykehus.
  • Ved akutt fare for for barnets liv eller helse (fysisk og/eller psykisk) kan avvergelsesplikten inntre. Leder eller den som kjenner barnet varsler politi og/eller barnevern for å drøfte saken, og politi/barnevern vil gjennomføre nødvendige tiltak.
 3. Leder eller den som kjenner barnet drøfter saken anonymt med barnevernet. Siden saken drøftes anonymt (barnets identitet holdes skjult) trenger man ikke informere foresatte om hendvendelsen til barnevernet.
 4. I samråd med barnevernet avgjøres sakens videre gang.
  • Da avgjøres det om melding til barnevernet skal sendes med eller uten foreldres viten.
  • På grunn av barnets sikkerhet eller etterforskningshensyn kan det noen ganger være viktig at foreldre ikke får beskjed om at det blir sendt melding til barnevernet.
   IKKE INFORMER FORELDRE OM AT MELDING SENDES UTEN AT DETTE ER DRØFTET MED BARNEVERNET FØRST!
  • Dersom melding sendes til barnevernet, har du/skolen" gitt fra dere saken", men drøft likevel med barnevernet hvordan du skal forholde deg til barnet og saken videre.
 5. Dersom leder ikke vil sende melding eller drøfte saken med med barnevernet, og du fortsatt har grunn til å tro at barnet utsattes for vold eller overgrep: Du har likevel meldeplikt til barnevernet og du må på eget initiativ drøfte saken anonymt med barnevernet. I samråd med barnevernet avgjøres sakens videre gang.
 6. Bruk av tverrfaglig konsultasjonsteam: Dersom det finnes et tverrfaglig konsultasjonsteam i din kommune eller region, kan du også søke råd og drøfte saken anonymt med konsultasjonsteamet.


Flytskjema

Når barneverntjenesten iverksetter en undersøkelse blir det som regel innhentet ytterligere informasjon fra melder og andre instanser som kan si noe om barnets situasjon og fungering.

Noen ganger kan barn fortelle noe som kan gjøre oss bekymret for andre familiemedlemmer, og da kan bestemmelsene om avvergelsesplikt bli gjeldende (se rullegardin om avvergelsesplikt). Trenger skolen råd om forhold som gjelder æresrelatert vold eller tvangsekteskap, vil lokalt eller regionalt konsultasjonsteam kunne gi veiledning (se forøvrig oversikt over sentrale instanser for rådgivning og veiledning under "Ressursbank").

Dersom skolen er bekymret for et barn i forbindelse med en planlagt eller nær forestående utenlandsreise (eldre søsken er kjønnslemlestede eller foreldre har en positiv holdning til kjønnslemlestelse), drøft saken umiddelbart med barnevernet (i første omgang anonymt), slik at relevante tiltak kan iverksettes (for eksempel foreldresamarbeid, melding til barnevernet, avvergelsesplikt, melding til politi).


Flytskjema som viser hvordan å rapportere ved mistanke om overgrep mot barn