Litt om barnevernets oppgaver

Barnevernmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i barnevernloven

Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører det daglig løpende arbeidet etter loven. Den kommunale barneverntjenesten har ansvaret for å behandle bekymringsmeldinger, foreta undersøkelser, treffe vedtak om tiltak etter loven og følge disse opp, og forberede saker for behandling i fylkesnemnda.

Hus, Real Estate, Bygningen, Bolig, Arkitektoniske, Tak

Staten har også oppgaver på barnevernområdet. Statens ansvar for barnevernet er delt mellom Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), Barne-, ungdoms og familieetaten (Bufetat) og fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Omsorg for og oppdragelse av barn er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp i kortere eller lengre perioder, for eksempel på grunn av en vanskelig livssituasjon. Her kan barnevernet komme inn for å bistå barn og familier slik at barn sikres gode levekår og utviklingsmuligheter.

Barnevernmyndighetenes ansvar og arbeidsoppgaver er regulert i barnevernloven. Staten ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har et generelt overordnet ansvar for barnevernet, mens forvaltningen av barnevernet i hovedsak er lagt til den kommunale barneverntjenesten og Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat).

Samarbeidet mellom barnevern og politi i vold og overgrepssaker vil i enkelte tilfeller vise at det kan være interessemotsetninger mellom etatene der barnefaglige vurderinger kan oppleves å stå i et motsetningsforhold til strafferettslige vurderinger og en strafferettslig prosess.  Utarbeidelse av Nasjonale retningslinjer for samarbeid mellom politiet og barneverntjenesten er nå i sluttfasen, og vil forhåpentligvis være en god veileder for samarbeid mellom etatene (http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/samarbeid_politi_barnevern/). Barneombudet og andre instanser har i høringsrunden påpekt at brukermedvirkning med de aktuelle tjenestene og barn og unge er viktig i utarbeidelsen av retningslinjene.

Barnevernets viktigste oppgaver

Ta vare på utsatte barn
Barneverntjenesten skal ta de skritt som til enhver tid er nødvendig for å beskytte barn mot omsorgssvikt og motvirke at barn lider fysisk og psykisk overlast.

Å gi hjelp og støtte
Barneverntjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det. Hjelpetiltak som barnevernet iverksetter skal ha som formål å bidra til positiv endring hos barnet eller i familien. Hjelpen kan gis i form av råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlige hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt og avlastningstiltak i hjemmet.

Ansvar for å gripe inn – eventuelt mot foreldrenes vilje
Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig til å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eventuelt på et senter for foreldre og barn. Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda.

Fylkesnemnda er et domstolslignende forvaltningsorgan som kan fatte vedtak om blant annet omsorgsovertakelse og tvangsinngrep overfor barn og ungdom med alvorlige atferdsvansker. Den kommunale barneverntjenesten kan fremme forslag om slike tiltak for fylkesnemnda, som så avgjør saken. I forbindelse med saksbehandlingen i fylkesnemnda kan instanser som kjenner til barnets omsorgssituasjon og fungering bli kalt inn som vitne.