Den "vanskelige" vurderingen

meldes til barnevernet. Noen ganger vil det være helt åpenbart at saken skal meldes, men andre ganger blir man veldig usikker. Den tanken som kanskje oftest kommer opp er "hva om vi tar feil, og vi setter i gang noe som kan ødelegge for eksempel vårt forhold til foreldrene eller foresatte". Når man er usikker på hva man skal gjøre, må man søke råd. Det viktigste i den sammenheng er å ikke stå alene med din bekymring.

Tenkning, Tenker Arbeid, Mann, Ansikt, Sort, Hvit, Øyne

Mange ansatte opplever at det kan være vanskelig å vite når en sak skal


Denne saken er ikke så klar med hensyn til om meldeplikten er utløst eller ikke. Det Jakob forteller kan gi grunn til bekymring, men det fremkommer ikke nok informasjon til en begrunnet mistanke om psykisk eller fysisk vold fra mors samboer.

I dette tilfellet vurderte barnevernstjenesten at melding kunne sendes, men at læreren burde snakke mer med Jakob med tanke på om det også forekom fysisk vold. Realiteten er nok at andre barnevernstjenester ville vurdere disse opplysningene annerledes og mene at meldeplikten ikke er innfridd. De ville kunne oppfordre læreren til å snakke mer med gutten, for å få en mer begrunnet bekymring/mistanke.

Dette understreker at slike vurderinger ofte baseres på det som formidles fra rådsøker/melder og på den aktuelle barnevernsansattes skjønn. Vær derfor nøye på å formidle alt du har hørt, sett eller vet, fra barnet selv og eventuelle andre. Gjengi så ordrett som mulig. Da blir vurderingene til barnevernet basert mer på fakta enn på skjønn.

Som du hørte, fikk Steinar instruks på å stille åpne spørsmål og få Jakob til å fortelle fritt, og ikke lukkede eller ledende spørsmål. Dilemmaet i slike saker er på den ene siden å sikre og ivareta barnet, samtidig som man ikke stiller spørsmål som kan svekke en eventuelt påfølgende politietterforskning og straffesak mot Arne. Barnets beste skal være det rådende prinsipp, men les nøye hvordan man samtaler med barn, slik at politiets arbeide ikke påvirkes negativt. Vær nøye med å skrive ned alt du selv sier og alt barnet sier.

Barnevernstjenesten spurte i dette tilfellet ikke om hvordan Arne er overfor mor og lillesøster til Jakob. Fra samtalen mellom Steinar og Jakob vet du at Arne kan være likens mot mor. Dette bør du også skrive ned i meldingen til barnevernstjenesten og spørre Jakob mer om.

Diskuter med din kollega disse, og andre dilemmaer og problemstillinger du måtte komme på når du hørte denne samtalen.