Meldeplikt til barneverntjenesten

I opplæringsloven § 15-3 finnes det en lovebsettemmelse som sier noe om din plikt som ansatt i skolen til å melde fra om visse forhold til barneverntjensten. Dette er den samme paragrafen som omhandler din oppmerksomhetsplikt, så vi vil her referere hele paragrafteksten.

Pinnsvinet, Unge Dyr, Animal World

Vi ser at også når det gjelder meldeplikten, knyttes den til begrepet "personalet i skolar". Plikten gjelder derfor alle som jobber i skolen; rektor, lærer, assistenter og vikarer. Det innebærer at man ikke kan unndra seg denne plikten, selv om man har sagt fra til for eksempel rektor. Det kan for eksempel være situasjoner der rektor mener at dette ikke skal meldes, men en lærer, assistent eller vikar mener at det er grunn til å tro at barnet utsettes for vold. Plikten til å melde til barnevernet vil da fortsatt være tilstede, og den aktuelle ansatte må på eget initiativ melde forholdet til barnevernet. Du har plikt til både å melde fra til barnevernet og til å gi barnevernet opplysninger underveis når de undersøker saken.

Både når det gjelder avvergelsesplikten og meldeplikten ser vi at din taushetsplikt settes til side.