Oppmerksomhetsplikt

I Opplæringsloven §15-3 finnes det en lovbestemmelse som sier noe om at de ansatte har plikt til å være oppmerksomme på hvordan barn har det.

I lovbestemmelsen heter det: "Personalet i skolar etter denne lova skal i arbeidet sitt vere på vakt overfor forhold som kan føre til tiltak frå barnevernstenesta".

Kikkert, Ser, Mann, Oppdagelse, Folk

Hva vil det si å være å være oppmerksom?

Oppmerksomhetsplikten er ikke nærmere spesifisert i lovteksten, annet enn at ansatte i sitt arbeide skal være på vakt (være oppmerksomme) overfor forhold som kan utløse tiltak fra barneverntjenesten. Når begrepet "personalet i skolar" benyttes, må man gå ut fra at plikten til å være oppmerksom gjelder alle som arbeider med barna i skolen. Det inkluderer alle, rektor, lærer, barnehagelærer, assistenter og vikarer.

Hva vil det så si å være oppmerksomme? Oppmerksomhet krever at vår oppmerksomhet er særlig rettet mot noe, og Opplæringsloven viser spesielt til mishandling, alvorlig omsorgssvikt og vedvarende alvorlige adferdsvansker. En slik oppmerksomhet krever kompetanse både på tegn på slike forhold (se Hva må du vite/Hva er tegnene og Hva er skadene) og kompetanse til å snakke med barn for å kunne avdekke slike forhold.