Kognitive og emosjonelle tegn

Noen tegn på vold og seksuelle overgrep vil ofte fremkomme som brå og store endringer i barns følelsesmessige tilstand. Det kan også komme til uttrykk i plutselige og markerte endringer i kognitiv (intellektuell) fungering, for eksempel tap av innlærte ferdigheter eller problemer med læring av nye. For barn som har blitt utsatt gjentatte ganger, over lengre tid, vil det imidlertid ofte ikke være snakk om brå og store endringer, men om vedvarende følelsesmessige og kognitive vansker. De psykiske tegnene er ofte de vanskeligste å se og tolke. Barn svinger normalt sett mye i humør i løpet av en dag, og det skal ofte lite til før de reagerer følelsesmessig. Det er derfor også her viktig å se mulige tegn på vold eller seksuelle overgrep i sammenheng med andre tegn.

Bekymret Jente, Kvinne, Venter På, Sittende, Tenkning

Barn som utsettes for vold eller seksuelle overgrep kan fremvise et stort spekter av følelses- og atferdsmessige reaksjoner: alt fra ekstrem tilbaketrukket atferd til utagering og sinne. Mange barn som har vært utsatt for fysisk mishandling over tid kan vise manglende evne til regulering av følelsesmessige og kroppslige tilstander. Dette kan komme til uttrykk ved at de har vansker for å roe seg ned eller de kan være vanskelige å aktivere. Evnen til å regulere oppmerksomhet og atferd kan også være redusert. Barnet kan forsøke å regulere seg selv på ikke-hensiktsmessige måter ved selvstimulering eller selvskadende adferd. Oppmerksomhetsfokuset kan være ensidig rettet mot faresignaler i omgivelsene eller man kan være ukritisk til faresignaler (ikke reagere adekvat). Svake selvreguleringsferdigheter kan komme til uttrykk ved en konsekvent negativ oppfattelse av en selv. Barnet kan også ha vansker i relasjoner med andre, ofte grunnet manglende sosiale ferdigheter og manglende tillit til andre mennesker.

Stiftelsen Alternativ til vold (ATV) har laget denne oversikten:

  Følelsesmessig Intellektuelt Atferdsmessig
5 - 12 år

Gråter lett

Disorganiserte følelser

Problemer med tillit

Desperasjon

Hjelpeløshet

Håpløshet

Manglende empati

Sinne mot omsorgsperson

Sinne mot seg selv

Spesifikke lærevansker

Selvmordstanker

Manglende struktur og fokus

Prøver å være mer voksen

Overdrevent ansvarlig

Manglende ansvar

Prøver å være i kontroll

Hærverk

Voldsom

Utagerende

Rømmer hjemmefra

Perfeksjonisme

Mangler grenser

Vold mot utøver

Selvskading

Slåss