Barn som mobber

I avsnittet om mobbing, i kapittelet Hva er vold og seksuelle overgrep, brukte vi denne definisjonen:

”Med mobbing mener vi gjentatt negativ eller ”ondsinnet” atferd fra en eller flere, rettet mot en person som har vanskelig for å forsvare seg. Gjentatt erting på en ubehagelig og sårende måte er også mobbing.”

Det kan i mange tilfeller være vanskelig å avgjøre hva som er ”ondsinnet”. Barn kan gjøre slemme ting, uten at de dermed må sees på som ”slemme barn” eller enda verre, som ”onde”. Dette utelukker ikke at enkelte barn kan gjøre andre vondt med hensikt.

Spille Tallene, Grønt, Blå, Spiller, Wood, Tallene

Det bakenforliggende motivet behøver dog ikke nødvendigvis være et ønske om å plage eller å skade andre, men å heve sin egen selvfølelse. Det barnet som mobber kan oppleve at dette gir det oppmerksomhet, og i noen tilfelle popularitet fra andre barn. Barns atferd handler som oftest om forsøk på å regulere seg selv, enten atferden er positiv eller negativ. Det er her viktig å huske på at barn som mobber svært ofte, selv er eller har vært utsatt for mobbing fra andre barn eller voksne. Vold avler vold, og mobbing avler mobbing.

Mobbing kan utføres på flere måter. De tradisjonelle måtene å mobbe på, ser du i tabellen under:

FYSISK

VERBALT

NON-VERBALT

 • Slag
 • Spark
 • Lugging
 • Klyping
 • Holding
 • Materiell skade (ødelegge klær og eiendeler)
 • Negative kommentarer
 • Erting
 • Kallenavn
 • Ryktespredning
 • Utfrysing
 • Markere avstand
 • Blikking
 • Fysisk avvisning (snu seg bort, gå bort, ikke svare)
 • Nekte deltagelse/tilhørighet
 • Ikke å invitere i bursdager o.l.
 • Invitere med, for så å avvise


Den fysiske mobbingen kan være dramatisk og lettest å observere, men er ikke den hyppigste formen. Den verbale mobbingen forekommer oftest, men den non-verbale, eller «skjulte» mobbingen kan bli ganske subtil, og være vanskelig å få oversikt over.

Mobbing kan foregå i barnehagen eller på skolen, men også på alle arenaer utenfor barnehagen og skolen. Den kan skje på hjemveien, i hjemmet, på fritidsarenaen – og ikke minst digitalt på sosiale medier, tekstmeldinger eller mail, med ord, uttrykk, bilder og filmer. Mens mobbing i barnehage- eller skolesettingen kan minimeres med sterkt oppmerksomhet på det psykososiale læringsmiljøet, vil mobbingen utført i fritid og på nett reise ganske mange andre utfordringer. Det er vanskeligere å utøve voksenkontroll på arenaer utenfor skole eller barnehage, og enda vanskeligere å gjøre det på nett.

Generelt kan en si at gutter totalt sett er mer direkte i sin form for mobbing, mens jenter er mer indirekte. Jenter mobber i hovedsak andre jenter, mens gutter mobber elever av begge kjønn (Roland, 2007; Olweus, 1992). Det er gjort undersøkelser som viser at mange barn helt nede på barnetrinnene opplever å bli mobbet ukentlig eller oftere. Omfanget i barnehage er ennå ikke kjent, men det er påbegynt forskning også på dette. Tradisjonell mobbing synes å avta utover i ungdomsskolen og videregående skole, mens digital mobbing øker.