Alder og kjønn som sårbarhetsfaktor

Barn er en særlig sårbar gruppe med hensyn til å bli utsatt for vold og seksuelle overgrep, eller å være vitne til at noen av deres nærmeste utsettes for dette. Lav alder er likevel ikke en risikofaktor. Sannsynligheten for å utsettes for potensielt skadelig handling, som for eksempel vold eller seksuelle overgrep, øker med antall levde år. Slik sett er det økende alder som er en risikofaktor. Man kan imidlertid snakke om lav alder som en sårbarhetsfaktor. Sårbarheten hos barn ligger først og fremst i deres avhengighet av voksne for beskyttelse og utviklingsstøtte. Den fysiske og psykiske muligheten til å verge seg mot krenkelser fra eldre barn, ungdommer eller voksne er liten eller ikke-eksisterende. Barn kan også ha vanskeligere for å fortelle noen at de har vært utsatt, enten fordi de mangler språk eller annen formidlingsevne, eller at de ikke tør fortelle av frykt for konsekvensene. Dette gjør barn lettere å krenke.

Baby, Hånd, Spedbarn, Barn, Far, Foreldre, Sweet

Sårbarheten hos barn ligger også i de potensielle skadene vold og seksuelle overgrep gir, både med tanke på fungering og utvikling. Dette vil du lære mer om i kapittelet om skadevirkninger.

Kjønn er annen sårbarhetsfaktor. Jenter har gjennomgående høyere risiko for å utsettes for seksuelle overgrep som barn, enn gutter. Når det gjelder vold mot barn er gutter og jenter like mye utsatt for alvorlig vold fra foresatte, mens det er en liten kjønnsforskjell med hensyn til mindre alvorlig vold fra foresatte (gutter noe mer utsatt).

Dette bildet endrer seg i ungdoms- og voksenbefolkningen. Unge jenter og kvinner er betydelig mer utsatt for vold i nære relasjoner (partnervold) enn unge gutter og menn er, mens unge gutter og menn er mye mer utsatt for vold fra jevnaldrende/andre menn. Med hensyn til seksuelle overgrep er unge jenter og kvinner betydelig mer utsatt enn unge gutter og menn, både når det gjelder overgrep i nære relasjoner og fra fremmede overgripere.

Barn med andre kjønnsidentiteter (trans- eller interkjønn) kan være gjennomgående mer sårbare for å utsettes for vold og seksuelle overgrep, men foreløpig har vi ingen klare tall på dette i Norge.