Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak


Er Kari seksuelt misbrukt eller seksuelt tilfredsstilt?

Psykosomatiske symptomer som spiseforstyrrelser, søvnvansker, selvskading, utagering, psykiske problemer, vegring osv., kan ha sin årsak i seksuelle overgrep. For å få vite mer, kan man spørre personen selv. Hvem som skal ta denne samtalen, må avklares. Se prosedyrer. Dersom slike samtaler avdekker seksuelle overgrep skal dette håndteres i tråd med gjeldende prosedyrer. Dersom det mangler; etterspør dette. Bufdir har utviklet gode prosedyrer som kan benyttes.

Når man viser ekstra stor seksuell interesse, og viser dette ukritisk med ord eller handling, kan det være tegn på at man har blitt utsatt for overgrep. Dette er atferd som man kan utvise for å kompensere for det man har blitt utsatt for. Plutselige atferdsendringer knyttet til påkledning, sminke, væremåte kan også være faktorer som kan tyde på overgrep. Konkrete tiltak i disse tilfellene er at dedikerte person(er) har samtaler med vedkommende for eventuelt å finne ut hva som kan ha skjedd. Dette håndteres ved at historien nedskrives og formidles til rette vedkommende i tråd med gjeldende prosedyrer.