Seksuelle overgrep: Forebygging, rutiner og hjelpetiltak

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep forekommer også mot personer med utviklingshemning. Den enkelte kan ha ulike definisjoner og oppfatninger om hva som er overgrep. Psykologiske definisjoner vektlegger maktbalanse og subjektiv opplevelse, mens juridiske definisjoner hovedsakelig baserer seg på overgrepets karakter, altså den fysiske handlingen og alvorlighetsgraden av krenkelsens fysiske karakter.

Noen overgrep er så tydelige at de er lett å både gjenkjenne og definere. Andre overgrep kan ha grenseoppganger som gjør det mer krevende. Her er to aktuelle definisjoner av overgrep:

”Seksuelle overgrep omfatter enhver form for fysiske og/eller psykiske seksuelle handlinger eller krenkelser begått av noen offeret kjenner eller ikke kjenner, og som de ikke er i stand til å samtykke i, for eksempel på bakgrunn av alder, modenhet eller trusler” (Barstad, 2006)

"En seksuell handling som den ene parten ikke ønsker å ta del i, eller ikke har evne til å si nei til eller komme i fra” (Statens råd for funksjonshemmede 2003).