Litt om kursets forankring i FNs barnekonvensjon og lovverk

FNs barnekonvensjon

Kurset har sin viktigste forankring i FNs barnekonvensjon, som Norge har forpliktet seg til å følge. Artikkel 19 forplikter oss til å beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.

Les Artikkel 19 i fulltekst på Barneombudets hjemmeside.

Konvensjonen har i tillegg flere andre relevante artikler, som for eksempel artikkel 6, om retten til liv og utvikling, artikkel 34, om seksuelt misbruk og artikkel 36, om utnytting av barn.

Anker som ligger i grus, på land. Illustrasjonsfoto

Barneloven

Kurset har også en viktig forankring i Barneloven. Barnelovens § 30 bestemmer hva som er innholdet i foreldreansvaret.

Barn og unge har krav på omsorg og omtanke fra foreldrene. Foreldrene har plikt og rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, når barnet ikke kan bestemme selv. De har plikt til å gi barn og unge forsvarlig oppdragelse og forsørgelse, og de skal sørge for at den unge får skolegang og utdanning i samsvar med evner og interesser. Foreldrene skal alltid ha barnas interesser og behov for øye i sin oppdragelse.

Loven legger vekt på at barn ikke skal utsettes for vold eller bli behandlet på en måte som setter barnet i fysisk eller psykisk fare. Dette gjelder også når volden brukes som en del av oppdragelsen. Bruk av vold eller bruk av skremmende eller plagsom oppførsel mot barn er forbudt.

Barnehageloven og opplæringsloven

Kurset er også forankret i Barnehageloven (§22) og i Opplæringsloven (§ 15-3), som sier at ansatte i sitt arbeid skal være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Når ansatte har grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep, eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal de gi opplysninger om dette til barnevernet. Taushetsplikten settes da til side.