Les dette først...!

Portal: Helsekompetanse
Kurs: Vold og seksuelle overgrep mot barn - barnehagekurset
Bok: Les dette først...!
Skrevet ut av: Gjestebruker
Dato: fredag, 19. april 2024, 10:06

Beskrivelse


Kjære kursdeltager!

Velkommen til kursVelkommen til kurset Vold og seksuelle overgrep mot barn – et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole. Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Regionalt resurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) og UiT Norges arktiske universitet.

Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å snakke med barn, for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep og til å melde vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi. I tillegg til ansatte i barnehage og skole er kurset egnet for alle som møter barn i sitt arbeid. Det kan for eksempel være helsesykepleiere, ansatte i barnevern og andre ansatte som arbeider med barn og ungdom.

Kurset Vold og seksuelle overgrep mot barn er delt opp i to. Denne kursdelen som du er inne på nå er Barnehagekurset for deg som jobber i barnehagen. Hvis du jobber i skolen så anbefaler vi å gå videre til Skolekurset. 

Kursinnholdet er åpent for bruk uten innlogging, men for å kunne ta kurstesten må du være pålogget med brukernavn og passord. Dersom du ikke allerede har det kan du selv opprette deg en brukeprofil. Se nærmere instruksjoner i delen om testen. Og husk, om flere arbeider sammen om å ta kurset er det viktig at hver og en er pålogget for å kunne få tilgang til eget kursbevis.

Før du starter selve kurset er det viktig at du leser videre i "Les dette først...!"

Hva dette kurset vil gi deg av kunnskap

Målgruppen for kurset er ansatte i barnehage og skole. Kurset er også egnet for alle som møter barn i sitt arbeid. Det kan for eksempel være helsesykepleiere, ansatte i barnevern og andre ansatte som arbeider med barn og ungdom.

Kurset er delt i to hoveddeler, og skal gi deg kunnskap om:

Del 1 Hva du må vite

 • Hva er vold og seksuelle overgrep?
 • Hvem utsettes for vold og seksuelle overgrep?
 • Hvem utøver vold og seksuelle overgrep?
 • Hva er tegnene på vold og seksuelle overgrep?
 • Hva er skadene av vold og seksuelle overgrep?

Del 2 Hva du må gjøre

 • Hvordan avdekke vold og seksuelle overgrep
 • Hvordan melde vold og seksuelle overgrep videre
 • Hvordan følge opp barn som har vært utsatt for vold eller overgrep
 • Hvordan forebygge vold og seksuelle overgrep mot barn

Kvinne biter i blyant foran datamaskin. Illustrasjonsbilde

Hvordan kan du jobbe med kurset

Det vil ta mellom 3 og 5 timer å gjennomføre kurset. Kurset inneholder tekst, filmer og animasjoner (med lyd) om de ulike temaene, samt refleksjonsoppgaver og flervalgsoppgaver (tester), for mål på læring. Dersom du får problemer med avspilling av film og lyd kan det være nyttig å prøve en annen nettleser. Vi anbefaler nettleseren «Google Chrome» eller "Firefox".

Man kan jobbe individuelt eller sammen med andre. Vi anbefaler at man organiserer opplæringen i virksomheten slik at refleksjonsoppgavene gjøres gruppevis. For eksempel i forbindelse med planleggingsdag, fagdag eller tilsvarende. Mange kommuner har god erfaring med å gjøre kurset obligatorisk for alle ansatte, implementert i virksomhetens årshjul. Kurset fungerer da som en sertifiseringsordning for ansatte.

To personer på kafe. Skriver og sitter foran en laptop.

Når man arbeider med vold og overgrep som tema er det nødvendig å ha en bevissthet om at ansatte kan få naturlige reaksjoner som kan være utfordrende. Her har ledere et særlig ansvar for å ivareta ansatte, både i forkant, underveis og i etterkant av kurset.

Anbefaling til gjennomføring

Dag 1
De ansatte jobber individuelt med tekst og bildematerialet i del 1, ”Hva må du vite”. Deretter går de i grupper på 2-5 deltakere og arbeider med refleksjonsoppgavene. Til slutt på dag 1 gjennomføres flervalgsoppgavene (testen) individuelt.

Dag 2
De ansatte jobber individuelt med tekst og bildematerialet i del 2, ”Hva må du gjøre”. Deretter går de i grupper på 2-5 deltakere og arbeider med refleksjonsoppgavene. Til slutt på dag 2 gjennomføres flervalgsoppgavene (testen) individuelt.

Etter at alle flervalgsoppgavene (testen) er gjennomført og riktig besvart vil du få tilsendt kursbevis til din e-postadresse.

Lykke til med kurset!


Litt om kursets forankring i FNs barnekonvensjon og lovverk

FNs barnekonvensjon

Kurset har sin viktigste forankring i FNs barnekonvensjon, som Norge har forpliktet seg til å følge. Artikkel 19 forplikter oss til å beskytte barnet mot fysisk eller psykisk mishandling, forsømmelse eller utnyttelse fra foreldre og andre omsorgspersoner.

Les Artikkel 19 i fulltekst på Barneombudets hjemmeside.

Konvensjonen har i tillegg flere andre relevante artikler, som for eksempel artikkel 6, om retten til liv og utvikling, artikkel 34, om seksuelt misbruk og artikkel 36, om utnytting av barn.

Anker som ligger i grus, på land. Illustrasjonsfoto

Barneloven

Kurset har også en viktig forankring i Barneloven. Barnelovens § 30 bestemmer hva som er innholdet i foreldreansvaret.

Barn og unge har krav på omsorg og omtanke fra foreldrene. Foreldrene har plikt og rett til å ta avgjørelser for barnet i personlige forhold, når barnet ikke kan bestemme selv. De har plikt til å gi barn og unge forsvarlig oppdragelse og forsørgelse, og de skal sørge for at den unge får skolegang og utdanning i samsvar med evner og interesser. Foreldrene skal alltid ha barnas interesser og behov for øye i sin oppdragelse.

Loven legger vekt på at barn ikke skal utsettes for vold eller bli behandlet på en måte som setter barnet i fysisk eller psykisk fare. Dette gjelder også når volden brukes som en del av oppdragelsen. Bruk av vold eller bruk av skremmende eller plagsom oppførsel mot barn er forbudt.

Barnehageloven og opplæringsloven

Kurset er også forankret i Barnehageloven (§22) og i Opplæringsloven (§ 15-3), som sier at ansatte i sitt arbeid skal være oppmerksomme på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenestens side. Når ansatte har grunn til å tro at et barn blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep, eller at det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal de gi opplysninger om dette til barnevernet. Taushetsplikten settes da til side.


En takk til bidragsytere

RVTS nord og UiT Norges arktiske universitet vil rette en særlig takk til bidragsytere til kurset (i alfabetisk rekkefølge):

 • Bukkespranget barnehage i Tromsø
 • Dag Nordanger
 • Fauske kommune
 • Fylkesmannen i Finnmark
 • Fylkesmannen i Nordland
 • Fylkesmannen i Troms
 • Universitetssykehuset Nord-Norge ved seksjon Helsekompetanse
 • NKVTS
 • Politiet i Tromsø
 • RVTS Sør
 • RVTS Vest
 • Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern og rus (SANKS) - Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvašvuođasuddjen ja gárrendilledikšu (SÁNAG)
 • Statens barnehus i Bodø
 • Statens barnehus i Tromsø
 • Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV)
 • Tromsø kommune
 • Vadsø kommune

Illustrasjonsbilder er hentet fra Pixabay.com

Kursredaksjon og tekstforfattere

Ansvarlig redaktør:

Hans Lander

Redaksjon:

Jens Salamonsen, RVTS Nord

Ole Greger Lillevik, UiT Norges arktiske universitet

Dagfinn Sørensen, UNN

Tekstforfattere:

 • Ole Greger Lillevik
 • Jens Salamonsen
 • Dagfinn Sørensen
 • Gro Berntsen
 • Irene Marstrøm
 • Marius Råkil
 • Marianne Ryeng
 • Eivind Pedersen
 • Aud Mari Fjelltun

Hammer, skiftenøkkel og annet verktøy i en haug. Illustrasjonsfoto