Introduksjon til Trygg akuttmedisin


Introduksjonskurset gir en innføring av faglig innhold og tidsmål i prosedyrer for hjerneslag, akutte brystsmerter og blodforgiftning. Kurset tar også for seg
  • bruk av sjekklister for de tre sykdomstilstandene
  • varsling og kommunikasjon
  • bruk av nødnett helse som kommunikasjonsplattform
Kurset skal tas før fysiske kurs i Trygg akuttmedisin for alle kursdeltagere i Helse Nord.

Målgruppe

Helsepersonell som senere skal delta på fysiske kurs i Trygg akuttmedisin: Leger og sykepleiere på legevakt, sykepleiere i kommunehelsetjenesten, ambulansepersonell, AMK-operatør, sykehusleger og studenter.

Hensikten med kurset

Hensikten med kurset er å gir en innføring i forståelsen og tidsmålene i de felles omforente prosedyrene for akutt hjerteinfarkt, blodforgiftning (sepsis) og hjerneslag. Kurset tar også for seg bruk av sjekklister i akuttsituasjoner for de tre sykdomstilstandene, samt varslings- og kommunikasjonsplanen og bruk av Nødnett helse som kommunikasjonsplattform for en tidlig felles situasjonsforståelse mellom personell som yter akutt helsehjelp prehospitalt og beslutningstakere på sykehus. Kurset gjelder for hele Helse Nord.

Hva vil jeg lære?

Etter avsluttet kurs skal deltagerne:
  • Forstå prinsippene og flyten i prosedyrene/ handlingsplanene
  • Forstå tidsmål for behandling for de tre tidskritiske sykdomstilstandene akutte brystsmerter, hjerneslag og sepsis samt bruk av sjekklister
  • Forstå bruk av Nødnett helse vaktradio for tidlig felles situasjonsforståelse i den akuttmedisinske kjeden

Kursets lengde

15 - 20 minutter.

Hver modul i kurset kan gjennomføres enkeltvis. Etter hvert emne vil du gjennomgå kontrollspøsmål til tema du har vært igjennom.

Hvilke forkunnskaper må jeg ha?

Det kreves ingen forkunnskaper til kurset. 

Krav om resertifisering?

Nei

Kurseier

Lærdal Medical ved Teamleder Learning Materials Knut Solbakken

Fagansvarlig

Regional prosjektleder Trygg akuttmedisin: Stein Widding 
Medisinskfaglig rådgiver Trygg akuttmedisin: Mads Gilbert

Innhold levert av

Universitetssykehuset Nord-Norge, Lærdal Medical samt representant fra Lenvik kommune.

Utviklet av

Utviklet av Universitetssykehuset Nord-Norge HF, i samarbeid med kommunene i Troms og Ofoten gjennom Overordnet samarbeidsorgan UNN og kommunene (OSO) og Lærdal Medical Learning Materials.

Finansiert av

Finansiert av Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Lærdal Medical.

Publisert første gang

Kurset ble publisert for første gang i 2019

Neste faglige oppdatering

Innen desember 2023

Kunnskapskilder

Kurset er en del av Helse Nord og Helsefelleskapenes satsning på samhandling og bedre måltall for tid til prehospital trombolyse (PHT), jmf. Helse Nords Oppdragsdokument 2022, kap. 3.2.25 og 3.2.26, samt PR53116 Behandling av akutt koronar syndrom i Helse Nord

Er kurset obligatorisk eller frivillig?

Frivillig