Litteraturhenvisninger

Her er kildene vi har brukt i kurset. Du vil finne noen av dem som nedlastbare filer her eller som lenker, under Fordypningsstoff.

Ainsworth, M.D., Blehar, M, Waters, E, & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation, Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, p. 167

Askeland, I. R., Lømo, B., Strandmoen, J-F., Heir, T. og Tjersland, O. A. (20129. Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Rapport 4 / 2012.

Askeland, I.R. & Heir, T. (2014). Psychiatric disorders among men voluntarily in treatment for violent behaviour: A cross-sectional study. BMJOpen; 4:e004485.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. (BLD) (2014). Tolking i offentlig sektor – et spørsmål om rettssikkerhet og likeverd. NOU 2014:8. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Informasjonsforvaltning. Oslo.

Bredal, A. (2011). Mellom makt og avmakt. Om unge menn, tvangsekteskap, vold og kontroll. Institutt for samfunnsforskning. Oslo.

Bredal, A. (2009). Barnevernet og minoritetsjenters opprør.

Dahl, N.C. & Sørensen, D. (2020). Vold, overgrep og omsorgssvikt mot risikoutsatte voksne - Forebygging, avdekking og håndtering. Universitetsforlaget. Oslo

Din utvei: Håndtering av vold mot barn i asylmottak. https://dinutvei.no/svar/361-handtering-av-vold-mot-barn-i-asylmottak

Draugedalen, K. (2020). Teachers’ responses to harmful sexual behaviour in primary school – findings from a digital survey among primary school teachers, Journal of Sexual aggression, DOI: 10.1080/13552600.2020.1773552

Eggen, K. et al. (2014). Utviklingshemning og seksuelle overgrep - rettsvern, forebygging og oppfølging. Eget forlag, med støtte fra Helsedirektoratet

Eriksen, A., Hansen, K.L., Schei,B., Sørlie, T., Stigum, H., Bjertness, E., Javo, A.C. Childhood violence and mental health among indigenous Sami and non-Sami populations i Norway: a SAMINOR 2 questionaire study. International Journal of Circumpolar Health 2018:Volum 77 (1). ISSN 1239-9736.s doi: 10.1080/22423982.2018.1509320

Eriksen, A., Hansen, K.L., Javo C. Schei, Emotional, psychical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway. The SAMINOR 2 questionnaire study. Scandinavian Journal of Public Health 2015; Volum 43 (6) ISSN 1403-4948.s588 - 596.s 10.1177/140349481558536.

Felitti, V.J. & Anda, R.F. (2010). The Relationship of Adverse Childhood Experiences to Adult Health, Well-being, Social Function, and Health Care. Chapter 8 in The Effects of Early Life Trauma on Health and Disease: the Hidden Epidemic; Editors: Lanius R, Vermetten E, Pain C. Cambridge University Press.

Finkelhor, D. (1994). Current information on the scope and nature of child sexual abuse. Sexual abuse of children: The future of children. 4(2), 31-62

Flåm, A-M. & Haugstvedt, E. (2013). Test balloons? Small signs of big events: A qualitative study on circumstances facilitating adults’ awareness of children's first signs of sexual abuse. Child Abuse & Neglect, Volume 37, Issue 9, September 2013, Pages 633–642

Grøvdal, Y. (2013). Mellom frihet og beskyttelse?: Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming, en kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2013)

Hafstad, G. S., & Augusti, E. M. (Red.) (2019). Ungdoms erfaringer med vold og overgrep i oppveksten: En nasjonal undersøkelse av ungdom i alderen 12 til 16 år. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 4/2019).

Helsedirektoratet (2011) Veileder om kommunikasjon via tolk for ledere og personell i helse og omsorgstjenestene. IS-1924. Oslo

Heltne, U. & Steinsvåg, P.Ø. (2011). Barn som lever med vold i familien. Grunnlag for beskyttelse og hjelp. Oslo: Universitetsforlaget 

Holthe, M. E. G., Hauge, M. I., & Myhre, M. C. (2016). Seksuelle overgrep mot barn og unge med innvandrerbakgrunn: En undersøkelse av forekomst og erfaring i hjelpeinstansene. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2016).

http://flyktning.helsekompetanse.no/relatert/vold-og-overgrep

In K. Eide, N.A.Qureshi, Mu. Rugkåsa & H. Vike, Over profesjonelle barrierer: et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge, Oslo, Gyldendal akademisk

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) (2011). Når du trenger tolk. Veileder for kjøp av tolketjenester til offentlige virksomheter. Oslo.

Isdal, P. (2000). Meningen med volden. Kommuneforlaget

Isdal, P. og Råkil, M. Volden er mannens ansvar – behandling av mannlige voldsutøvere som tiltak mot kvinnemishandling. I Råkil, M. (red.) (2002). Menns vold mot kvinner - behandlingserfaringer og kunnskapsstatus. Oslo: Universitetsforlaget. ©Pensumtjeneste AS 2011. www.pensum.no

Janson, S., Jernbro, C. og Långberg, B. (2011). Kroppslig bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige - en nationell kartläggning. Stiftelsen Almänna Barnhuset.

Jareg, K (2014) Gode samtaler med barn via tolk. Rapport fra konferansen Gode samtaler med barn via tolk. Anne Birgittas Tolkeblogg. Postet 21.oktober 2014.

Kempe, R.S, og Kempe, H.C. (1978). Child abuse. Cambridge, Mass., Harvard Univerity Press. Sitert i Respekt for grænser - når en medarbejder mistenkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung. Århus Kommune. Barn og unge.

Kruse, A. E. og Bergman, S. (2014). «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold…». En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Rapport 4 / 2014

Lossius m.fl (red) (2011) Tvangsekteskap i et volds- og menneskerettighetsperspektiv. I: Ikke bare tvangsekteskap. En artikkelsamling. Sluttrapport fra IMDis arbeid med handlingsplan mot tvangsekteskap 2008-2011. IMDi. Oslo.

Lossius m.fl (red) (2011) Viktig med tidlig inngripen – før konflikten har tilspisset seg. I: Ikke bare tvangsekteskap. En artikkelsamling. Sluttrapport fra IMDis arbeid med handlingsplan mot tvangsekteskap 2008-2011. IMDi. Oslo.

Mossige, S. og Stefansen, K. (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. Rapport 20/07. NOVA

Myhre, M. C.Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 1/2015).

Olweus, D. Å (1992). Mobbing i skolen – det vi vet og hva vi kan gjøre. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo, Norge

Øverli, I. T., Bergman, S. H., & Finstad, A. K. (2017). «Om du tør å spørre, tør folk å svare»: Hjelpeapparatets og politiets erfaringer med vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 2/2017).

Øverlien, C. (2012). Vold i hjemmet – barns strategier. Oslo: Universitetsforlaget

Proba samfunnsanalyse. (2014). Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak. Utarbeidet for UDI. Rapport 8/14. PROBA

Redd Barna: Kartlegging av rammene for barns beskyttelse mot vold og seksuelle overgrep på asylmottak Maren Christensen Bjune 2017

Roland, E. G. (2007). Mobbingens psykologi. Universitetsforlaget, Oslo, Norge

Skau, G. M. (2013). Mellom makt og hjelp – om det flertydige forholdet mellom klient og hjelper. 4. utg. Universitetsforlaget, Oslo, Norge

Sommerfeldt, M. B., Hauge, M. I., & Øverlien, C. (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. Oslo, Norge: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 3/2014).

Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (Red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

UDI 2010-085 Forebygging og håndtering av overgrep mot barn i asylmottak. https://www.udiregelverk.no/rettskilder/udi-retningslinjer/udi-2010-085/'

van der Weele, J., Ansar N. Castro, 2011, Heltne, Steinsvåg (red.), Barn som lever med vold i familien, Universitetsforlaget, Oslo