Innledning

Innledning

Vi skal i dette kapittelet se nærmere på ulike grupper av personer som utøver vold eller seksuelle overgrep. Din jobb i barnehagen handler ikke om å spekulere i hvem som kan ha utført en voldelig eller seksuell handling mot et barn, men det er likevel viktig å vite litt om noen risikofaktorer for å kunne være oppmerksom på tegnene. For eksempel er det viktig å være bevisst på at kvinner også kan begå vold og overgrep mot barn, slik at tegnene på dette ikke blir oversett. Ettersom barn og unge også kan ha atferd som kan være seksuelt krenkende for andre barn, er det også viktig å ha kunnskap om barns seksuelle utvikling, utfoldelse og utforskning. I siste del av kapittelet vil du derfor lære litt om hva som er normal seksuell utforskning mellom barn, og hva som kan gi grunn til bekymring. Til slutt i kapittelet skal vi gå nærmere inn på seksuelle krenkelser mellom barn.

Hengivenhet, Beach, Foreldre, Barn, Familie, Jente