Andre sårbarhetsfaktorer

Barn med funksjonshemminger

Andre kjente sårbarhetsfaktorer er knyttet til fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser eller utviklingshemming og utviklingsforstyrrelser. Både forskning og klinisk erfaring tilsier at barn med nedsatt kognitiv (intellektuell) fungering er mer utsatt for både vold og seksuelle overgrep enn andre barn (se for eksempel Grøvdal, 2013). Det samme er barn med nedsatt bevegelighet eller med tap eller forstyrrelser i sanseapparatet, som døvhet og manglende syn (se for eksempel Kvam, 2004).

Sove, Barn, Napping, Jente, Teddy, Bamse, Lite, Søt

Det som utgjør sårbarheten er at barn med funksjonsnedsettelser ofte har mindre samtykkekompetanse, er mer vergesløse og avhengig av voksne enn barn uten funksjonsnedsatthet. De kan også ofte ha større kommunikasjonsutfordringer enn jevnaldrende barn, noe som medfører større vansker i å gjøre andre oppmerksom på at de har blitt (eller blir) utsatt for krenkelser. 

Det er viktig å huske at sårbarheten eller risikoutsattheten ikke er knyttet til egenskaper ved barna og deres tilstand eller fungering, men til andres tilbøyelighet til å utnytte muligheten sårbarhet gir.


Barn i familier med fattigdom, rusmisbruk og psykisk lidelse

Situasjonelle eller kontekstuelle sårbarhetsfaktorer er for eksempel det å vokse opp i familier med fattigdom, med rusmisbrukende foreldre eller med foreldre som har alvorlig psykisk lidelse. Dette er på ingen måte det samme som å si at alle barn som lever med fattigdom utsettes for vold eller seksuelle overgrep eller at alle foreldre med rusbrukslidelse eller alvorlig psykisk lidelse utøver krenkende handlinger mot barna sine. Men slike faktorer kan påvirke foreldrenes omsorgsevne og evne til selvregulering. For noen vil dette kunne medføre at de utsetter barna sine for vold eller seksuelle overgrep eller ikke klarer å beskytte barna sine mot slike krenkelser fra andre.

Du vil lære mer om dette i kapittelet om hvem som utøver vold og seksuelle overgrep.