Hva er hensikten med kurset?

Etter kurset skal kursdeltakerne ha kjennskap til de vanligste benigne, premaligne og maligne tilstandene i lunge og pleura. Kursdeltakerne skal også kunne skille de vanligste premaligne og maligne epiteliale tilstandene fra hverandr, ha mikroskopisk undersøkelse, samt ha inngående kunnskap om immunhistokjemiske markører som vert brukt for å skille mellom ulike karsinom, samt immunhistokjemiske markører som er påkrevd ifht videre behandling av pasienten. Kursdeltakerne skal også ha kjennskap til hva molekylære undersøkinger som er påkrevd ihht nasjonale retningslinjer, kva for molekylære metoder som er aktuelle å bruke samt ha kjennskap til handtering av prøvematerialet og faktorer som kan påvirke resultatet av molekylære analyser.

Hvem er det for?

Leger i spesialisering.