Hva er hensikten med kurset?

Etter kurset skal deltagerne ha kjennskap til miljøproblemer i global, regional og lokal målestokk, samt hvordan miljøspørsmål og utviklingsspørsmål henger sammen. Kjennskap til metoder for å karakterisere miljøpåvirkninger og helseeffekter, samt for å studere sammenhengen mellom dem. Kjennskap til tilstander der personer rapporterer plager de antar skyldes eksponeringer i miljøet, men der det i liten grad lar seg dokumentere at det foreligger årsakssammenheng, samt håndtering av slike problemstillinger (f.eks. multiple chemical sensitivities og el-syke).

Hvem er det for?

Leger i spesialisering.