Innledning

De fleste fysiske og sosiale barrierer er menneskeskapte og kan bygges ned. Et demokratisk samfunn har plass til alle, uavhengig av borgernes forutsetninger. Det handler om å ta høyde for forskjellighet. Dette e-læringskurset forsøker å tydeliggjøre de sammenvevde begrepene inkludering og deltakelse, og veksler mellom å betrakte begrepene som ideologi og holdninger og å operasjonalisere begrepene og gi innspill som kan bidra til endring av praksis.

  • Jan Tøssebro og Ole Petter Askheim starter med å ta opp ulike trender i politikken rettet mot utviklingshemmede de siste tiårene, og spør om vi ikke beveger oss bort fra visjonene om normalisering, selvbestemmelse og medvirkning som ble knesatt i forbindelse med ansvarsreformen for personer med utviklingshemming tidlig i 1990 årene. Tittelen på det første kapittelet, inkludering i en ulvetid, symboliserer kanskje den rovdyrpolitikk som mange i dag opplever, der svake grupper er i kamp eller i konkurranse med hverandre, og blant annet plasseres igjen under samme tak? Selv om ulvetid ikke har å gjøre med hendelser av apokalyptiske dimensjoner, så uttrykker både Tøssebro og Askheim en bekymring for at utviklingshemmedes livskvalitet reduseres fordi effektivitetshensyn i sterkere grad preger politikken. Det kjennes et gufs fra fortiden.
  • Sølvi Dahle er opptatt av at utviklingshemmede også skal få leve ut sine åndelige sider. Dette handler ikke bare om retten til å ha og praktisere en tro eller et livssyn, men også om retten til å bli inkludert i tros- og livssynssamfunn på like vilkår som andre. Uten nødvendig bistand kan det være vanskelig, for noen umulig, å delta i sitt tros- og livssynssamfunn. Dette rammer spesielt mennesker med utviklingshemming, sier Dahle.
  • May Østby og Cato Brunvand Ellingsen fokuserer på hva deltagelse er, at det må skje på flere nivå. Begge understreker at det er viktig å understøtte tjenestebrukerens egen kraft til å endre sin situasjon. Østby setter fokus på deltagelse som et viktig område for miljøarbeid, og fokuserer på hva deltagelse er og hvordan en kan legge til rette for dette. Hun sier at deltagelse ikke kommer av seg selv, og at hvordan du tenker og jobber med dette er avgjørende. Ellingsen sier at et samfunnsengasjement fra tjenesteytere er viktig for å påvirke beslutningsprosesser. Det er du som jobber med utviklingshemmede som har førstehåndskunnskap om hva som virker og hvilke utfordringer dere møter. Den profesjonelle rollen er derfor bredspektret fra å sette den andre i stand til endring, til å bygge ned barrierer og å synliggjøre svake gruppers behov.
Ulf Berge

Ulf Berge (redaktør for e-læringskurset)

Diakonistiftelsen Rogaland Nærland og Lillebo har gitt økonomisk støtte for å utvikle dette e-læringskurset.