Om læringsprogrammet


Bakgrunn for opprettelsen av læringsprogrammet

Tromsø kommune startet i perioden 2013 / 2014 prosjekter i velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering. Felles for begge prosjektene var at man var avhengig av samarbeid med øvrige ansatte i helse- og omsorgstjenesten for at de nye tilbudene skulle bli tatt i bruk og få effekt. Utviklingssenter for hjemmetjenester Troms i samarbeid med Tromsø kommune søkte og fikk våren 2014, innvilget prosjektmidler via Helsedirektoraet. I tillegg er det tilført midler fra Velferdsteknologiprosjektet i forbindelse med pilotutprøvingen.

Mål og målgruppe

"Aktivitet og mestring" er et læringsprogram i hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi. Dette er viktige områder innenfor helse- og omsorgstjenesten i dag og prøves ut i mange ulike kommuner. Målet er  å skape en tjeneste ut fra brukernes behov hvor de er aktivt medvirkende i prosessen. For å lykkes med dette er vi avhengig av at alle drar i samme retning. Dette krever kunnskap om temaene både blant de som jobber konkret med hverdagsrehabilitering og/eller velferdsteknologi og øvrig personell rundt brukerne. Målgrupper for læringsprogrammet er derfor hverdagsrehabiliteringsteam, ansatte i hjemmetjeneste, på tildelingskontor og i rehabiliteringstjenesten.

Å lære i hverdagen

Læingsprogrammet har vi bygd rundt teori om læring i hverdagen. Vi ønsker at deltagerne skal teste ut kunnskapen de får i programmet opp mot erfaringer de gjør seg i praksis. Observasjon, refleksjon, skriving av blogg og diskusjon skal være med å skape bevissthet i forhold til hvordan man jobber og skape nye mulige arbeidsmåter.

Oppbygging av nettstedet

"Til teori"
- teori, vidoer og linker til kunnskapsbaser om hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi

"Til historier"                            
- to historier beskrives. Disse historiene skal drøftes med bakgrunn i teori.

"Til læring i praksis"
- Tom Tiller, professor i pedagogikk ved UiT, belyser via video metoder for hverdagslæring
- det beskrives hvordan man skal jobbe med teorien i praksis

Ta læringsprogrammet i bruk!

Programmet kan benyttes fritt ut fra behov. Det kan brukes som et rent e-læringsprogram. Erfaringsmessig vet vi at dette også kreves organisering for å få flest mulig gjennom programmet. Man kan også kombinere e-læringsprogrammet med samlinger. Vi anbefaler uansett å ta i bruk metodene for hverdagslæing. Refleksjon og diskusjon er viktig for å bygge kompetanse!Brukerinvolvering

Involvering av brukeren er viktig i rehabilitering. Det er bruker som i stor grad skal styre hva som skal skje. Som ansatt skal man fremme aktivitet og deltagelse. Man skal være tilrettelegger og veileder for at bruker skal nå de mål ene han/hun har. Via dette programmet ønsker vi at flest mulig ansatte skal bli bevisst på dette og bruke samme arbeidsmåte også i øvrig tjeneste. På denne måten vil vi fremme egenmestring og bygge selvtillit og tro på egne evner hos brukerne.

Teoretisk fordypning

Fordyp deg i teorien og prøv å danne deg et bilde av de viktigste prinsippene. Hva er hverdagsrehabilitering - hva må man være bevisst på i forhold til arbeidsmetode - hva forventes av meg - hva forventes av bruker - hvordan kan man ta i bruk velferdsteknologi - hva er viktige prinsipper i den forbindelse etc.

Reflekter og diskuter

Når du har gjort det, går du videre til historiene og tenker ut hvordan man skal møte "Harald" eller "Signe", ut fra hva du har lært i teoridelen. Drøft disse historiene med andre som også går gjennom programmet.

Læring i praksis

Gå til menyknappen "Til læring i praksis". Se på Tom Tillers videoer under menypunktet "Verktøy for læring". Han beskriver viktigheten av refleksjon i praksis for å utvikle seg og lære i arbeidslivet. Han har også utviklet enkle verktøy som han beskriver i vidoene. Disse vil hjelpe deg til å reflektere over din egen praksis opp mot teorien du har lært i læringsprogrammet.

Prøv teorien ut i praksis

Vi ønsker at du skal finne en aktuell bruker i din arbeidshverdag. Møt han/henne med et "rehabiliterende blikk". Bruk teorien du har lært. I etterkant av møtet med bruker benytter du deg av Tom Tillers verktøy "Gjort-Lært-Lurt" og "Individuelt-Gruppe-Plenum", se illustrasjonsvideo.

Jo flere, jo bedre

Vi anbefaler at du bruker 3-6 måneder på å gjennomføre læringsprogrammet. Diskuter temaet gjerne ukentlig i rapporter og på fagmøter. Dette vil være med på å skape økt bevissthet i hele personalgruppa slik at dere blir mange ansatte med samme fokus. Dermed er dere med på å fremme økt aktivtet og deltagelse hos brukerene, noe som igjen virker helsefremmende.Når du har gjennomgått læringsprogrammet ønsker vi at du fyller ut evalueringsskjema.

Dine tilbakemeldinger er verdifulle for oss og kan bidra til at at læringsprogrammet blir enda bedre. Tusen takk for at du tar deg tid til å svare på evalueringen!