Fra fødsel til grav - livsløpet, fasene og overgangene

Foto: Jef Safi

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapitlet er å gi en oversikt over livsfasene for en person med utviklingshemning. Intensjonen er å gi forståelse for hvordan det kan være å bli foreldre til et utviklingshemmet barn og hvordan tjenesteytere kan tenke omkring dette.

Læringsmål

  • Oversikt over de viktigste fasene i livet til en person med utviklingshemming
  • Forståelse for at det å bli foreldre til et barn med utviklingshemming er en stor følelsesmessig påkjenning for mange
  • Grunnkunnskap om hvilke områder som bør fokuseres på i forebygging og håndtering av særskilte utfordringer ved de ulike livsfasene
  • Evne til å undre deg og drøfte problemstillinger ut over det rent individuelle og diagnoserelaterte

Når du har gjennomgått dette kapitlet er det et mål at du har fått:

Økt forståelse for at personer med utviklingshemming har den samme rekkefølgen i sine livsfaser som andre mennesker, og at det å møte og arbeide med andre mennesker krever en individuell tilnærming. Livsfasene for personer med utviklingshemming er, som for andre mennesker, en rekke hendelser av mer eller mindre forutsigbar varighet - og en tjenesteyters holdninger til dette er av stor betydning for hvordan en klarer å etablere og opprettholde gode relasjoner til de man yter tjenester til. Det å etablere og opprettholde gode relasjoner er en målsetting i seg selv.