Tjenestetilbudet i dag

Hensikten med kapittelet

Formålet med dette kapittelet er å gi deg en grunnleggende innføring i lover og retningslinjer som regulerer ditt ansvar som tjenesteyter når du yter helse- og omsorgstjenester i boligen til pasienter eller brukere med nedsatt funksjonsevne på grunn av utviklingshemming. Det vil bli lagt særlig vekt på hensynet til tjenestemottakers selvbestemmelsesrett, og retten til fravær av uregulert tvang. Vi skal se nærmere på disse momentene:

 • Lover og retningslinjer som har betydning for tjenestetilbudet
 • Samtykke og medvirkning som grunnlag for tjenesteytingen
 • Retten til individuell plan
 • Taushetsplikten
 • Verger og pårørendes rolle
 • Kvalitetsforskriftens krav til tjenestetilbudet
 • Reaksjoner ved brudd på lover og retningslinjer

Læringsmål

Når du har fullført kapittelet har du tilegnet deg en grunnleggende kjennskap til og forståelse for de kravene som lovverket stiller til tjenesteytingen, og kan ivareta disse i ditt daglige arbeid med pasienter og brukere med nedsatt funksjonsevne på grunn av utviklingshemming som mottar tjenester i egen bolig.

Når du har gjennomgått dette kapittelet har du fått økt din kunnskap om:

 • hvilke lover og retningslinjer som styrer tjenestetilbudet til hjemmeboende pasienter og brukere, og hva som reguleres av de ulike lovene
 • selvbestemmelsesrettens betydning for utformingen av tjenestetilbudet og den daglige tjenesteytingen
 • taushetspliktens formål og innhold
 • retten til individuell plan, og om betydningen av at det utarbeides en slik plan
 • verger og pårørendes rolle og ansvar
 • hvilke krav kvalitetsforskriften stiller til innholdet i helse- og omsorgstjenestene og til selve tjenesteytingen
 • hvordan brudd på lover og retningslinjer kan føre til reaksjoner overfor virksomheten og den enkelte tjenesteyter
 • viktigheten av å ivareta pasienter og brukeres rettssikkerhet i det daglige arbeidet