Hvordan gjøre seg kjent med brukerne?


Hensikt og læringsmål

Gutt i ballrom. Foto.
Foto: Penn State, Flickr. (CC BY-NC-ND 2.0)

Hensikten med kapittelet

I forrige kapittel lærte vi om typiske trekk hos mennesker med ASF. I dette kapittelet har vi fokus på de individuelle forskjellene. Det er viktig å være klar over at selv om mennesker med autismespekter-diagnoser har en del felles, er det samtidig store individuelle forskjeller. Det er viktig å både ha kunnskap om ASF generelt og hver enkelt person spesielt. I dette kapittelet vil vi se nærmere på noe av det vi må vite om den enkelte person vi hjelper.

Læringsmål

Når du har gjennomgått dette kapittelet har du lært om

  • Hva som er viktig å tilegne seg i rollen som nyansatt i en skole eller bolig der det gis tilbud til elever eller beboere med ASF
  • Viktige holdninger å ha når man møter og skal være sammen med brukerne
  • Hvordan lese og forstå dokumentene i brukerens mappe/journal
  • Noen av de mest sentrale faguttrykk og betegnelser som brukes i rapporter etc. som omhandler brukeren
  • Metoder for observasjon og registrering og nedtegning / rapportering av observasjonene