Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor personer med psykisk utviklingshemning. Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Hensikt og læringsmål

Foto: Karro Lean
Foto: Karro Lean

Som følge av Samhandlingsreformen opphørte Sosialtjenesteloven fra og med 01. 01. 2012. Sosialtjenesteloven og kommunehelseloven er nå slått sammen, og det nye navnet på loven er Helse- og omsorgstjenesteloven. Kapittel 4A som regulerte tvang og makt heter i den nye loven Kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning. Innholdet forblir det samme, men navnet endres.

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapittelet er å gi deg som arbeider med mennesker med utviklingshemning grunnleggende kunnskap om rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt.

Dette gjør vi ved å se nærmere på følgende punkter:

 • Rettssikkerhet
 • Tvang og makt
 • Vesentlig skade
 • Andre løsninger
 • Faglig og etisk forsvarlig
 • Alternative tiltak
 • Lovlig bruk av tvang og makt, samt rett til fravær av tvang
 • Rett til selvbestemmelse
 • Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9

Læringsmål

Når du har gjennomført dette kapittelet skal du ha tilegnet deg grunnleggende forståelse av lovverket som skal benyttes ved bruk av tvang og makt, samt faglige og etiske utfordringer man møter i arbeid med utfordrende atferd.

Når du har gjennomgått dette kurset er det ett mål at du har fått økt:

 • Bevissthet om betydningen av rettsikkerhet
 • Kunnskap om begrepene tvang og makt
 • Kjennskap til hva som defineres som vesentlig skade
 • Kunnskap om andre løsninger enn tvang og makt
 • Kunne reflektere over hva som er faglig og etisk forsvarlig
 • Bevissthet rundt alternative tiltak
 • Kunnskap om lovlig bruk av tvang og makt, samt rett til fravær av tvang
 • Bevisstgjøring av psykisk utviklingshemmedes rett til selvbestemmelse
 • Kjennskap til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4a