Selvskading ved alvorlig utviklingshemning

Ressurser

Litteratur

De to engelske bøkene er oversiktsverker med kapitler om mange forhold ved selvskading hos personer med alvorlig utviklingshemning.

Mæhle, I. (2008). Somatisk differensialdiagnostikk ved utredning av atferdsvansker og mulige psykiatriske symptomer. I J. Eknes, T. B. Bakken, J. A. Løkke og I. Mæhle (red.), Utredning og diagnostisering. Utviklingshemning, psykiske lidelser og atferdsvansker. Oslo: Universitetsforlaget.

Rojahn, J., Schroeder, S. R., og Hoch, T. A. (2008). Self-injurious behavior in intellectual disabilities. The assessment and treatment of child psychopathology and developmental disabilities. Amsterdam: Elsevier.

Scroeder, S. R., Oster-Granite, M. L., & Thompson, T. (2002). Self-injurious behavior. Gene-brain-behavior relationships. Washington, D. C.: American Psychological Association.

Tetzchner, S. v. (2003). Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning. Betydningen av kommunikasjon, boforhold og tjenester. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Øverland, S. (2006). Selvskading. En praktisk tilnærming. Bergen: Fagbokforlaget.

Nettside

Her er hjemmesidene til NAFO (Norsk Atferdsanalytisk Forening). Artikler som er relevante kan lastes ned gratis.