Selvskading ved alvorlig utviklingshemning

Miljøårsaker - hva som kan observeres og generelt om tiltak

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Selvskading utvikles og kan beskrives i tråd med kjente forsterkningsforhold. Det innebærer at selvskading kan ha flere hensikter eller funksjoner som er lært gjennom samhandling med omgivelsene over tid. Læringen foregår ofte ubevisst. Atferd som lønner seg, eller fører til tilpasning i et bestemt miljø, øker i forekomst. Selvskading kan ha kortvarige gevinster eller bli forsterket i bestemte situasjoner.

Selve selvskadingen, situasjonen selvskadingen forekommer i og selvskadingens konsekvenser er i fokus når vi skal kartlegge årsaken til at folk selvskader. Det er veldig viktig at årsaker til selvskading som er knyttet til for eksempel kroppslige skader og sykdommer må undersøkes og eventuelt behandles før miljøanalyser er aktuelle (i en del tilfeller foregår helseundersøkelser og miljøanalyser samtidig). For sikkerhets skyld nevner vi også at personen som selvskader må ha tilgang på nødvendige velferdsgoder og ikke leve under generelt kummerlige fysiske og psykiske forhold.

Ved å observere selvskadingens miljø eller foranledninger og konsekvenser er vi på vei til å finne hensikten eller funksjonen til atferden. Eksempelvis kan vi observere at når personen som selvskader har vært uten drikke en tid øker selvskadingen, og personen roer seg ned når drikke tilbys. I en del tilfeller har selvskading til hensikt å kommunisere behov, og manglende kommunikasjonsferdigheter kan medføre at det er selvskading som kommer til å bety ”vann”, ”kontakt” eller liknende. Noen ganger kan vi observere at selvskading kommer i nærvær av krav eller ubehag. Selvskading kan da få som funksjon at ubehag eller krav avsluttes eller utsettes. I disse eksemplene er det slik at observasjon og data kan gi innspill til tiltak. Mulighet for kommunikasjon av behov og reduserte krav er åpenbare muligheter.

Det kan også noen ganger være grunn til å gradvis lære folk å tåle krav.