Holdninger, etikk og verdier. Bruk av refleksjoner i praksis.

Refleksjon sammen

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Et etisk dilemma er en situasjon vi står overfor hvor vi opplever at det er vanskelig å velge handling. Situasjonen og handlingsalternativene kjennetegnes av sterk tvil fordi det vekker følelser i oss som gjør handlingene vanskelige. Det oppstår en konflikt mellom våre verdier, holdninger og normer om hva vi vurderer at vil være rett handling. Hva gjør vi så i møtet med et etisk dilemma? En bevisst refleksjonsprosess rundt et etisk dilemma krever for eksempel at du tar med så mange komponenter som mulig knyttet til den enkelte situasjonen. Det betyr at prosessen "kvalitetssikres" gjennom hele veien fra identifisering av det etiske dilemmaet til valg av handling og evaluering.

Grunnleggende elementer i en etisk arbeidsprosess kan være:
 • Hva består dilemmaet av? (skal jeg velge A eller skal jeg velge B) Identifisering av etisk dilemma
 • Er bakgrunnsinformasjonen du har tilstrekkelig?
 • Hvem er involvert? Relasjonelle betraktninger
 • Hva er rammene rundt ? Klargjøring av konteksten
 • Hvilke verdier og holdninger virker inn både på system og individnivå? (lovverket)
 • Hvilke handlingsalternativer har du og hva blir konsekvensene av disse for alle involverte?
 • Valg av det handlingsalternativet som best ivaretar den enkeltes rettighet
 • Vurder valgte handling i etterkant. Hva førte det til? Hva løste det og hva løste det ikke. Var det etiske dilemmaet lettere å forholde seg til?

Gjennom en slik arbeidsprosess vil den valgte handlingen i det etiske dilemmaet vi stod ovenfor, utsettes for en rekke kvalitetssikrende dimensjoner. Et naturlig kontrollspørsmål vil være om den valgte handlingen vår tåler å bli satt søkelys på av pårørende, kollegaer, tilsyn og media.

Det finnes en rekke arbeidsmodeller for etisk refleksjon og handling. Felles for dem er at de representerer en kobling mellom teori og praksis, og de er handlingsrettet. Slik sett kan de være et nyttig hjelpemiddel for å ivareta den enkeltes rettigheter. For yrkesutøveren kan de være et verktøy for læring, øke vår moralske handlingsevne, samt forbedre praksis.

Punktene over er en sammenfatning av flere refleksjonsmodeller, som representerer en refleksjonsprosess fra begynnelse til slutt. Vi tenker at disse punktene vil være tilstrekkelig for å belyse et etisk dilemma. Vi presenterer derfor ikke en blant flere refleksjonsmodeller. Den interesserte leser kan heller se nærmere på utdypende litteratur på slutten av kapittelet, for gjerne å finne den modellen som vil være mest hensiktsmessig for en selv.

Den interesserte leser oppfordres også til å klikke på informasjonsboksene nedenfor, hvor det ligger ytterligere fire modeller


Lars Gunnar Lingås: "En tankeramme for en flervinklet verdietikk".

Prosessen består av seks steg, disse er:

 1. Finne ut hvilke verdier som aktualiseres i et konkret dilemma.
 2. Veie opp mot hverandre de verdier som står imot hverandre.
 3. Hvordan er handlingsmulighetene påvirket av rammebetingelsene en arbeider under?
 4. Avklar egen holdninger, sinnelag, mål og intensjoner. Ubevisste motiver trenger samtalepartnere for å avdekkes.
 5. Undersøk handlingsalternativenes verdimessige innhold.
 6. Anslå handlingsmulighetenes mulige konsekvenser.
Randi-Susanne Natvig presenterer en refleksjonsmodell i fire trinn i sin bok "sykepleieetikk":
 1. Klargjøring av problemets natur. Hva består dilemmaet i, og er jeg sikker på at jeg står overfor et etisk dilemma, og ikke en praktisk eller annen type konflikt?
 2. Hvem problemet angår. Hvem er situasjonen en konflikt for? Hvilke tanker og meninger om problemet har de som står i konflikten?
 3. Klargjøring av aktuelle verdier. Hvilke etiske verdier og prinsipper er inne i bildet? På hvilken måte kommer disse i konflikt med hverandre? Hvordan bør verdiene rangordnes?
 4. Å velge i et etisk dilemma. Når det etiske dilemmaet er identifisert, kan en vurdere ulike valgmuligheter og konsekvenser disse har for alle involverte parter. Deretter velger en det alternativet som best ivaretar pasientens rettigheter. Det er naturlig at en senere evaluerer det valgte alternativet.
Etikk og varsling i Bergen kommune: "Etisk søkesirkel":

Etisk søkesirkel
Etisk søkesirkel

Av Einar Ådlands refleksjonsmodell, som det finnes tre versjoner av, velger vi å presentere minimumsversjonen.

Denne refleksjonsmodellen kan være hensiktsmessig å bruke når du står overfor dilemmaer som krever rask avklaring, og hvor du er alene i situasjonen

Til grunn for din beslutning kan det være lurt å reflektere over tre punkter

 1. Hva er det jeg må velge mellom - hva er dilemmaet?
 2. Hva taler for å gjøre det ene eller det andre, og hva taler imot? Sjekk hva samvittigheten sier. Hva vil føre til mest godt? Hva ville den kloke gjort?
 3. Velg den handlingen som ettertanken peker ut som den beste