Holdninger, etikk og verdier. Bruk av refleksjoner i praksis.

Refleksjon som læringsverktøy

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Refleksjon betyr snu eller bøye tilbake til seg selv. Refleksjon betegner da gjenskinn, tilbakekasting, og i overført betydning overveielse eller ettertanke.

Gjennom refleksjon tilfører vi våre tanker, erfaringer og handlinger en ny dimensjon som gir grobunn for ny og endret handling. Refleksjon representerer slik sett en forbedring av vår praksis, ved at vi gjennom tankeprosessen finner nye innfallsvinkler og får et bredere erfaringsgrunnlag. Dette gir igjen nye handlingsalternativer. Refleksjon brukt på en bevisst måte er en læringsprosess som gjør oss bedre rustet til å møte etiske dilemma i hverdagen.

Våre handlinger baserer seg på inntrykk gjennom dagen. Ofte er handlingene våre nærmest automatisert. Vi handler ut fra vår intuisjon og på bakgrunn av erfaring fra lignende situasjoner. Vi vurderer raskt ut fra følelser, egne verdier og holdninger, og handler med en hensikt eller et mål for øyet. Innen helse- og omsorgsyrkene handler vi ut fra at vi vil den andre vel. Hvordan vi i situasjonen og i etterkant opplever våre handlinger kan imidlertid variere.

Tidvis kan de kanskje gi en indre uro og vond følelse. Vi stopper opp og reflekterer over følelsene handlingen vekket i oss. Slik er det gjerne når vi står overfor et etisk dilemma.