Holdninger, etikk og verdier. Bruk av refleksjoner i praksis.

Hensikt og læringsmål

Foto: Hanne Engelstoft Lund
Foto: Hanne Engelstoft Lund

Hensikten med kapittelet

Hensikten med kapittelet er at leseren skal få kunnskap om verdier, holdninger og etikk. Gjennom kapittelet vil vi bruke praksisnære eksempler for å belyse sentrale problemstillinger i de daglige møtene mellom utviklingshemmede og deres tjenesteytere. Leseren vil få noen verktøy til anvendelse i etisk refleksjon i arbeidet

Læringsmål

Etter å ha gjennomført dette kapittelet er målet at du som tjenesteyter til personer med utviklingshemning har fått økt kunnskap om verdier, holdninger, etikk og hvordan du kan gjøre egen praksis bedre gjennom aktiv bruk av refleksjon i arbeidet.

Når du har gjennomført dette kapittelet er det et mål at du har fått:

  • Økt forståelse av atferd, på en måte som bidrar til at du i større grad søker å finne løsninger hos deg selv.
  • Kunnskap om grunnleggende perspektiver i arbeidet.
  • Øvd evnen til kritisk blikk på egne handlinger for derigjennom å forbedre praksisTrykk på pilen nedenfor for å navigere til neste side i kapittelet.