Virkemidler for inkludering og deltakelse

Samfunnsnivå

Foto av to personer ute

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Samfunnsnivå

I det foregående har vi sett på elementer som danner grunnlag for hvorfor du som tjenesteyter også skal jobbe på samfunnsnivå. Vi har sett at en forståelse av funksjonshemming som et resultat av individets forutsetninger og samfunnets krav/barrierer forutsetter arbeid på begge sider av «gapet». Vi har også sett at både den internasjonale konvensjonen og yrkesetikken gir viktige føringer. Din særskilte kunnskap som grunnlag for politiske beslutningsprosesser er også fremhevet.

I det videre skal vi se på hvordan du som tjenesteyter kan jobbe på samfunnsnivå.

Det at du som tjenesteyter jobber på samfunnsnivå må også sees i sammenheng med Empowerment som er omhandlet i et annet kapittel. Et samfunnsengasjement fra tjenesteytere kan bidra til å understøtte tjenestebrukeres egen kraft til å endre sin situasjon. Samtidig kan det også være motstridende til en empowermenttenkning som legger vekt på at det er tjenestebrukerne selv som må sikre endringene. Empowerment kan sees på som en motmakt til tjenesteyteres og samfunnets makt over situasjonen.