Virkemidler for inkludering og deltakelse

Yrkesetikk

Foto av gutt

Foto: Mikkel Hegna Eknes

Yrkesetikk

Etisk refleksjon er en grunnleggende forutsetning i alt arbeid for andre mennesker. Hver enkelt tjenesteyter er ansvarlig for sine egne etiske valg, men det er viktig at alle som jobber med mennesker finner tid til å diskutere de dilemmaene man til enhver tid står ovenfor. En viktig del av godt faglig og forsvarlig arbeid er kontinuerlige etiske vurderinger. Yrkesetikken handler om begrunnede verdivalg.

De fleste profesjoner og fagområder innen velferdstjenestene har utarbeidet yrkesetiske dokument. Formen på disse er noe ulikt. Noen utformet som regler eller retningslinjer, andre mer som et helhetlig grunnlag for yrkesutøvelsen. Det er også utarbeidet internasjonale yrkesetiske dokument innenfor de ulike fagområdene.

Yrkesetiske dokument omhandler også verdivalg på samfunnsnivå, og dermed er disse også med på å legge grunnlag for aktiv handling også på nivået dette kapittelet omhandler. Fellesorganisasjonen (FO) organiserer barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere. I deres yrkesetisk grunnlagsdokument kommer dette tydelig frem blant annet gjennom følgende setninger:

  • Helse- og sosialfaglig arbeid legger til grunn et helhetlig syn på mennesket og på hvordan individ og samfunn påvirker hverandre.
  • Yrkesutøveren skal bidra til at ulike deler av hjelpeapparatet samarbeider om å gi brukeren/klienten et helhetlig hjelpetilbud.
  • Yrkesutøveren skal bidra til at forhold som rammer utsatte grupper eller individer, får samfunnsmessig oppmerksomhet.

Ut fra en erkjennelse av at mennesker er avhengig av hverandre skal barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere fremme solidaritet mellom individer, grupper og klasser og arbeide for et inkluderende samfunn.

Norsk sykepleierforbund har utviklet egne yrkesetiske retningslinjer. Her finner en et eget kapittel (Kap. 6) som omhandler sykepleieren og samfunnet. Her slår de tydelig fast at «Sykepleieren deltar aktivt i den offentlige debatt, og bidrar til at faglige og etiske normer legges til grunn for sosial- og helsepolitiske beslutninger». Under denne innledningen er det en rekke punkter som omhandler yrkesutøverens forhold til samfunnet.