Virkemidler for deltagelse


Foto av jenter

Foto: Annika Leigh

Rammer

Forskning viser at deltagelse kan påvirkes positivt av mange faktorer, blant annet disse:

  1. muligheter til å gjøre valg
  2. variasjon i tilbudet
  3. muligheter for involvering i politikk
  4. muligheter for autonomi
  5. sosial støtte
  6. involvering fra familie
  7. støttende teknologi
  8. positive holdninger fra tjenesteytere

Av faktorer som påvirker deltagelse negativt kan nevnes:

  1. mangel på transport, (noe som er mer aktuelt i noen deler av Norge enn andre)
  2. å ikke føle seg akseptert.

Noen av faktorene er å betrakte som rammebetingelser, mens andre er av mer relasjonell karakter, som for eksempel støtte fra tjenesteytere og familie.

Enhver tjenesteenhet er underlagt rammebetingelser som har innvirkning på praksis. Dette kan være økonomi, rutiner, regler, lovverk, fysiske rammer, organisering av tjenestene, turnus, manglende kompetanse hos tjenesteytere. Rammene kan oppleves som begrensende, for eksempel fremheves ofte at turnusen kan fungere begrensende på mulighetene for å delta i fritidsaktiviteter.

Noen steder har dette blitt løst med å innføre alternative turnusordninger som kan ligne på «nordsjøturnus»/«medleverturnus» men dette passer ikke for alle.

Når det gjelder deltakelse i fritidsaktiviteter kan man ofte høre at mangel på transport utgjør en viktig begrensning, noe som støttes av forskning.

Ofte snakker man mest om rammebetingelsene som begrensende, og man kan føle seg maktesløs og oppgitt. Tjenesteytere må i en slik situasjon ha fokus på minst to sider. Det ene vil være å forsøke å påvirke rammebetingelsene, for eksempel gjennom å dokumentere behov. For å kunne gjøre det må det blant annet grundig kartlegging og analyse til.

På den annen side må man ikke gi seg over til maktesløsheten, og heller spørre seg om hva som kan gjøres innenfor de rammene man allerede har.