Virkemidler for deltagelse


Samfunns- og organisasjonsliv

Deltagelse i samfunns- og organisasjonsliv er gjerne noe som utøves på fritiden, men skiller seg muligens noe fra andre aktiviteter vi deltar på i fritiden. Deltagelsen innebærer rettigheter, men også en rekke plikter. Om man, som for eksempel Hanne Aarstad, blir valgt inn i menighetsrådet, så følger en plikt til å delta i møter og forberede seg på sakene.

Hos Verdenshout og de Witte kombineres disse i livsområdet «community, civic and social life». Community står her for grupperinger på ulike nivå, for eksempel interesseorganisasjoner. Civic omhandler deltagelse i samfunnsliv hvor man både har rettigheter, men også plikter.

Mange vil engasjere seg og delta i idrettslag, her ser vi at mange har egne lag for mennesker med utviklingshemming. Mens andre engasjerer seg i å delta i styret for slike lag. Deltagelse i samfunnsliv kan for noen handle om å delta i forskning. Medforskning betyr at, i denne sammenheng mennesker med utviklingshemming, deltar i forskningsprosessen som likeverdige forskere. Dette betyr ikke at alle deltar i alt, dette må igjen tilpasses den enkelte. Prosjektet «Mitt hjem - min arbeidsplass» er et prosjekt hvor 3 mennesker med utviklingshemming, sammen med 4 forskere forsker på det å få hjelp og det å gi hjelp i hjemmet til mennesker med utviklingshemming. Mottoet for medforskning er "Nothing about us, without us" Prosjekt medborgerskap i regi av Naku, har fokus på full deltagelse i samfunnet. Prosjektet har fokus på utviklingshemmedes situasjon i den enkelte kommune og henvender seg til hele kommunefellesskapet; ansatte i helse-, sosial-, skole- og NAV-sektoren, politikere, lag – og foreninger, frivillige organisasjoner, næringsliv, mennesker med utviklingshemming, deres pårørende o.a.

Fritid er et viktig område for deltagelse, her bruker kommunene ofte støttekontakter. Et slikt tilbud kan variere i kvalitet, det er her viktig med veiledning. Flere kommuner og organisasjoner har jobbet systematisk med dette, se for eksempel Fritid for alle.

Ta en kikk på videoklippene og gjør deretter refleksjonsoppgaven under.