Virkemidler for deltagelse


Utdanning

Deltagelse i utdanning kan ses både som det å få en utdanning selv og det å bidra til andres utdannelse. Vi ser i dag at mennesker med utviklingshemming står fram i ulike roller og deler tanker om hvordan de lever og vil leve. Dette bidrar til økt kunnskap hos «folk flest», noe som kan ha positiv påvirkning på hvordan omgivelsene ser på og vil forholde seg til mennesker med utviklingshemming.

Danning henger sammen med hvordan menneskene i samfunnet ser på og forholder seg til sine medmennesker, i denne sammenheng mennesker med utviklingshemming. For å få en god dannelsesprosess, vil det å møte mennesker med utviklingshemming og å omgås dem være av sentral betydning. Gjennom samhandling blir man kjent med hverandre, og kan få et mer naturlig forhold til mennesker med ulike utfordringer, slik som i videoen nedenfor.

Danning omhandler blant annet det å forholde seg selvstendig og kritisk til normer og ulike former for påvirkning. Danning skjer i samspill med omgivelsene og med andre og er en forutsetning for meningsdanning, kritikk og demokrati. Gjennom gode danningsprosesser settes mennesker i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap.

Danning er mer enn utvikling, mer enn læring, mer enn omsorg, mer enn oppdragelse og mer enn sosialisering. Samtidig rommer danning alt dette. Danning skjer gjennom at man får utfordringer, muligheter til å utvikle kunnskaper og ferdigheter og støtte for å handle omsorgsfullt og gjøre etisk begrunnede valg. I danning inngår oppdragelse som en prosess der voksne både leder og veileder neste generasjon.

Gjennom oppdragelse og danning videreføres, endres og forhandles det om verdier, normer, tanker og uttrykks- og handlingsmåter, en veksling mellom samfunnets normer og sosiale krav og egen væremåte. Man må få hjelp til å oppfatte hvilke rammer som er akseptable i samvær med andre.


Individuelt tilpasset og likeverdig opplæring er et overordnet prinsipp innen utdanning. Viktigheten av å få en utdanning er selvsagt. Tema som er knyttet til dette er blant annet inkluderende opplæring. Overganger mellom de ulike delene av utdanningssystemet har opptatt mange og kan gi spesielle utfordringer for mennesker med utviklingshemming, her er noen eksempler på hvordan disse kan forebygges; Fokus på overgangen mellom ulike skoleslag

For å sikre muligheten for utdanning, må det legges til rette. Her finner du flere historier om hvordan utdanning kan se ut og tilrettelegges for at mennesker med ulike funksjonshemminger skal få utdanning på linje med andre borgere; Rom for mangfold. Et annet aktuelt tema er spørsmålet om man skal få sin utdanning i spesialskole, eller inkluderes i nærskolen, som her i et idehefte fra NAKU; Vi vil og vi får det til.

Mennesker med utviklingshemming kan også bidra inn mot andres utdannelse, hvem kan vel bedre beskrive hvordan de ønsker at tjenestetilbudet skal være, enn de som selv opplever det i det daglige?