Tros- og livssynsfrihet

Hensikt og læringsmål

Foto av flere bilder av ulike religiøse bygninger.
Foto av flere bilder av ulike religiøse bygninger.

Hensikten med kapittelet

I dette e-læringskurset vil du få kunnskap om tros- og livssynsfrihet, og hvordan en kan arbeide for å sikre personer med en utviklingshemming bistand slik at de kan få utøve sin tro eller sitt livssyn slik de ønsker, alene eller sammen med andre. Ingen mennesker er like, og det må tas utgangspunkt i den enkeltes behov og rett til å velge.

Kapittelet vil gi kunnskap om de rettigheter mennesker med utviklingshemming har til tros- og livssynsfrihet gjennom lovverk og offentlige føringer, og hvilken grunnleggende kunnskap det er viktig å ha for utøvere av helse- og omsorgstjenester og medarbeidere innenfor tros- og livssynssamfunn. Vi skal se nærmere på følgende punkter:

 • Rett til å bestemme og velge egen tro og livssyn
 • Lovverk og offentlige føringer
 • Den åndelige dimensjon i et helhetlig menneskesyn
 • Utfordringer for tjenesteytere
 • Individuell plan
 • Kartlegging av ønsket tros- og livssynsutøvelse

Læringsmål

Når du er ferdig med dette kapittelet er målet at du har fått økt kunnskap om hva som skal til for å bistå enkeltmennesker med utviklingshemming og andre med bistandsbehov til å kunne utøve sin tro og sitt livssyn slik de ønsker det.

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du har fått økt:

 • Kunnskap om lover og forskrifter som sikrer tros- og livssynsfrihet
 • Grunnleggende forståelse av tro og livssyn som en del et helhetlig menneskesyn
 • Kunnskap som kan gi økt bevissthet om å sikre selvbestemmelse for mennesker med utviklingshemming knyttet til tros- og livssynsfrihet
 • Økt bevissthet om egne og andres holdninger og forventninger knyttet til tros- og livssynsspørsmål
 • Nyttige innspill for å jobbe videre med å sette tros- og livssynsspørsmål på dagsorden, og gi grunnlag for godt samspill med tjenesteytere og tros- og livssynssamfunn
 • Nyttige innspill til praktisk utøvelse av tros- og livssynsfrihet for mennesker med bistandsbehov
 • Tanker om muligheter og begrensinger