Omsorgsidelogiske strømninger


Foto av maleri

Illustrasjon: Ida Hinrup

Skandinavisk normaliseringstradisjon

Slik synger Åge Aleksandersen i «Gjennomsnittsmann». I den skandinaviske normaliseringstradisjonen er det da også normalitet i betydningen det vanlige eller det gjennomsnittlige som er mål for normaliseringen. I så måte er det hva vi kalte den statistiske normalitetsforståelsen som ligger til grunn.

Normaliseringstenkningen har en skandinavisk opprinnelse og kom for alvor på dagsordenen på 1960- og 70-tallet, først i Danmark og Sverige, og litt seinere i Norge. Bakteppet var den sterke kritikken mot de store sentralinstitusjonene for utviklingshemmede, eller åndssvake som var betegnelsen som ble brukt da normaliseringstenkningen ble introdusert. Her i landet leverte et offentlig utvalg på midten av 1980-tallet en sterkt kritisk utredning til forholdene i de store sentralinstitusjonene (NOU 1985:34). I sin begrunnelse for å foreslå å avvikle institusjonene uttrykte de seg slik:

«Utvalgets omfattende befaringer viser at livssituasjonen og levekårene for psykisk utviklingshemmede i institusjonene er menneskelig, sosialt og kulturelt uakseptable»

Bank-Mikkelsen var leder for den danske statlige ådssvakeforsorgen og i samarbeid med den danske foreldreforeningen for åndssvake fikk han normaliseringsperspektivet inn i den danske åndssvakeloven fra 1959, selv om ikke selve begrepet normalisering ble brukt: Målet skulle være «å gi psykisk utviklingshemmede anledning til å leve et liv så langt opp til det normale som mulig». Seinere benyttet Bank-Mikkelsen imidlertid «normaliseringsprinsippet» når han skulle tydeliggjøre sine mål for politikken rettet mot åndssvake.

Portrettfoto av Bank-Mikkelsen.

Nirje var leder for den svenske foreldreforeningen for psykisk utviklingshemmede og utviklet en mer systematisk framstilling av normalisering som begrep og prinsipp. For begge handlet normalisering kort framstilt om å gi utviklingshemmede status som fullverdige samfunnsborgere og at de dermed skulle likestilles med andre mht rettigheter og forpliktelser.

Ved at Bank-Mikkelsen og Nirje hyppig besøkte blant annet USA, fikk begrepet etter hvert internasjonal oppmerksomhet og betydning.

For utfyllende lesning vises til: O.P. Askheim: Fra normalisering til empowerment, Gyldendal Akademisk 2003, kap. 1 og B. Nirje: Normaliseringsprincipen, Studentlitteratur 2003

Portrettfoto av Nirje.