Inkludering i en ulvetid


Vestlandsheimen

Hensikten med kapittelet

Debatten om tjenester til personer med utviklingshemming har tatt en ny vending de siste årene. Det snakkes om en «reform i revers» og framvekst av nye institusjoner. Det er tegn til at tjenestene beveger seg bort fra idealene som ble knesatt i forbindelse med «reformen for personer med utviklingshemming» tidlig i 1990-årene. Ordet ulvetid i tittelen viser til nettopp dette.

Hensikten med dette kapitlet er å gi økt innsikt i de siste års trender, særlig når det gjelder bolig. Her har en sett framvekst av bofellesskap som er mye større enn det en tidligere mente var forsvarlig. I dette kapitlet skal vi se på trendene i seg selv, men også sette dem i sammenheng med historisk utvikling, politiske idealer og faglige debatter. Og vi spør hvordan siste års dreining kunne skje.

Læringsmål

Når du er ferdig med dette kapittelet skal du:

  • Ha innsikt i viktige utviklingstrender i omsorgen for utviklingshemmete det siste tiåret
  • Se hvordan noen nye trender bryter med statlige politiske idealer og tidligere utviklingslinjer
  • Få innsikt i begrunnelsene og debattene bak idealene som lå til grunn for utviklingen, og som kulminerte med reformen for utviklingshemmede på 1990-tallet
  • Få en oversikt over argumentene som benyttes i dagens debatt om de nye store bofellesskapene
  • Danne deg en selvstendig mening om dagens utviklingstrekk og hva som eventuelt skal til for å få «reformen tilbake på sporet»

Kapitlet er lagt opp med 14 sider. De første sidene har en historisk profil og tar opp debatter og utviklingstrekk fram mot 1990. Hensikten er å vise hvordan «reformen» ikke var et enkeltstående løft, men en del av en utvikling. Deretter går vi nærmere inn på reformen for utviklingshemmete, så vel visjoner som virkelighet. Blant annet ser vi på hvorfor bofellesskap for flere enn fire ble sett som for store. Siste del tar opp utviklingen de siste ti åra, inkludert mulige forklaringer på «reversen» og hva som eventuelt kan gjøres for å få reformen tilbake på sporet.