Sosial kompetanse


Foto av jente oppå statuer

Foto: Zephyrance Lou

Hensikten med kapittelet

Hensikten med dette kapitlet er at du som ressursperson for mennesker med utviklingshemming skal bli bevisst på og ha grunnleggende kunnskap om hva begrepet sosial kompetanse innebærer. En basiskunnskap som er viktig å ha for å være i samhandling mennesker seg imellom der man stiller krav til både kognitive, emosjonelle og motoriske ferdigheter hos deltakerne. Du skal bli bevisst på kvaliteten i mellommenneskelige forhold der vår atferd overfor hverandre er viktig for å kunne få en positiv opplevelse i sosiale nettverk. Dette gjør vi ved å se på følgende punkter:

  • Sosiale ressurser
  • Hva innebærer begrepet sosial kompetanse?
  • Årsaker til manglende sosial kompetanse.
  • Forholdet mellom sosial kompetanse og avvikende atferd.
  • Sosial læringsteori som bakgrunn for trening av sosial kompetanse.

Læringsmål

Når du er ferdig med dette kapitlet skal du ha tilegnet deg en grunnleggende forståelse og kunnskaper om hva sosial kompetanse innebærer, samt ha sett viktigheten av å ha sosiale ferdigheter for å ha en viss kvalitet i samhandlinger oss mennesker imellom. Du skal også ha en viss forståelse av hvordan man kan oppøve seg sosial kompetanse.

Når du har gjennomgått dette kapittelet er det et mål at du skal ha fått økt:

  • Kunnskap om sosiale ferdigheter og disse ferdigheters betydning i sosiale nettverk.
  • Kunnskap om Albert Banduras' sosiale læringsteori, som er en grunnleggende læringsteori for modell-læring.
  • Ha en grunnleggende forståelse av hvordan man kan tilrettelegge for å trene på og for å tilegne seg bedre sosial kompetanse.